ZARZĄD


Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani profesjonaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości oraz w sektorze inwestycyjnym i deweloperskim w Polsce. To specjaliści z różnych dziedzin, posiadający wiedzę niezbędną do wyszukiwania projektów, przeprowadzania badań typu due diligence potencjalnych nieruchomości, pozyskiwania finansowania, uzyskiwania wymaganych zezwoleń regulacyjnych, opracowywania projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, realizacji projektów deweloperskich, a także ich komercjalizacji i administrowania nimi.

RADA NADZORCZA

Carey Flaherty

Pan Carey Flaherty zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Madison International Realty, LLC. Odpowiada głównie za pozyskiwanie, ocenę ryzyka i zarządzanie możliwościami inwestycyjnymi na rynku USA. Pan Flaherty zasiada w komitecie inwestycyjnym Madison oraz jest członkiem zespołu kierowniczego wyższego szczebla w Madison. Do poprzednich obowiązków Pana Flaherty należało nadzorowanie nad działalnością inwestycyjną Madison, w tym między innymi przygotowywanie, ocena ryzyka oraz zatwierdzanie transakcji przez fundusze zarządzane przez Madison. Pan Flaherty nadzorował wszelkie aspekty procesu inwestycyjnego włączając w to analizy finansowe, analizy due diligence nieruchomości, strukturyzowanie transakcji oraz ich zatwierdzanie. Przed dołączeniem do Madison w 2003 roku, Pan Flaherty był analitykiem inwestycyjnym w Deutche Bank, gdzie zajmował się analizą, dokumentacją oraz strukturyzowaniem produktów dłużnych. Pan Flaherty uzyskał stopień BA na Columbia University.

Pan Carey Flaherty złożył oświadczenie, że nie uczestniczy w działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Carey Flaherty złożył oświadczenie, że nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kimberly Adamek Cholewa

Pani Adamek nadzoruje zarządzanie aktywami i portfelami Madison Fund VI – funduszu private equity o wartości 1,3 mld USD. Pełni funkcję menedżera portfela w Madison International Realty LLC, będąc odpowiedzialną za zarządzanie aktywami krajowego i zagranicznego portfela inwestycyjnego Madison. Pani Adamek uczestniczy we wszystkich aspektach zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, w tym w nadzorze nad stanem inwestycji Madison, monitorowaniu wyników finansowych, utrzymywaniu relacji z kontrahentami Madison, oraz opracowywaniu strategicznych rekomendacji dotyczących zwiększania zwrotu z inwestycji. Pani Adamek pełni również funkcję członka zarządu MIRELF VI B.V. i dyrektora MIRELF VI Irish Investments ICAV oraz MIRELF VI Eastpoint ICAV. Przed dołączeniem do Madison w 2014 r., p. Adamek pracowała przez siedem lat w CBRE Global Investors. W tamtym czasie pełniła funkcję dyrektora ds. nabyć w Managed Accounts Group, będąc odpowiedzialną za identyfikowanie możliwości inwestycyjnych, ocenę ryzyka i nabycie aktywów komercyjnych o wartości ponad 1 mld USD. Przed pracą w CBRE Global Investors, p. Adamek zajmowała stanowisko Associate w Unico Properties, gdzie zajmowała się oceną ryzyka transakcji dotyczących nieruchomości w ramach zespołu ds. inwestycji. Pani Adamek ukończyła studia MBA na New York University oraz uzyskała stopień BS w dziedzinie finansów na Northern Arizona University.

Pani Adamek nie uczestniczy w jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Adamek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.

Dr Steffen Meinshausen

Dr Steffen Meinshausen jest pełni funkcję Dyrektora działu Inwestycyjnego w Madison oraz przewodzi działowi inwestycyjnemu Madison we Frankfurcie. Dr. Meinshausen odpowiada za pozyskiwanie, gwarantowanie i realizację transakcji kapitałowych Madison, włączając w to wszelkie aspekty analiz finansowych, badania stanu prawnego nieruchomości oraz struktury transakcji w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem terytorim Niemiec.

Ściśle współpracuje z biurami w Nowym Jorku i Londynie przy transakcjach kamitałowych w Europie. Przed dołączeniem do Madison w 2021 roku, Dr. Meinshausen pełnił funkcję dyrektora ds. inwestycji 777 Capital Advisors a wcześniej jako wiceprezesa w Corestate Capital Advisors. Dr Meinshausen biegle posługuje się językiem niemieckim i uzyskał dyplom z zarządzania biznesem na Prywatnym Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Getyndze, a także stopień doktora w dziedzinie finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt.

Katarzyna Ishikawa – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej. Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od 2001 r., w tym od 2009 r. jako partner w kancelarii Ishikawa, Brocławik, Sajna. Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. W latach 2002–2007 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Call Center Poland SA W latach 2004–2007 pełniła funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA W latach 2013–2015 pełniła funkcję członka rady nadzorczej W.KRUK SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, komercjalizacją powierzchni.

Jonathan Willén - Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jonathan Willén jest Dyrektorem Generalnym i współzałożycielem Europi Property Group, ogólnoeuropejskiego funduszu inwestującego na rynku nieruchomości mającego siedzimy w Londynie i Sztokholmie. Założone w 2019 roku Europi, inwestuje kapitały w ramach swobodnego uznania we wszystkich sektorach rynku europejskiego, wspólnie z partnerami lokalnymi. Jonathan jest również wspólnikiem w Brunswick Real Estate, udziałowcu założycielu Europi oraz  menedżerem inwestycyjnym na kraje nordyckie. Ponadto, Jonathan jest członkiem założycielem Harvard Alumni Real Estate Board.

Jonathan piastował od 2015 roku stanowisko dyrektora w funduszu inwestycyjnym private equity Blackstone z siedziba w Londynie. Zanim dołączył do Blackstone, Jonathan pełnił funkcję starszego prawnika w Goldman Sachs, zajmując się strukturyzacją instrumentów pochodnych między aktywami oraz transakcjami klienckimi. Wcześniej Jonathan pracował w Morgan Stanley w dziale strukturyzacji kredytowych instrumentów pochodnych.

Jonathan uzyskał z wyróżnieniem tytuł BSc w London School of Economics oraz tytuł MDes na wydziale Real Estate & the Built Environment na Harvard Graduate School of Design.

Jacek Kseń – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Niezależny Członek Rady Nadzorczej. Od kilkudziesięciu lat związany z rynkami finansowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych podmiotów gospodarczych, w tym m.in.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Polimex-Mostostal SA, AmRest Holdings S.E., Sygnity SA, NWAI Dom Maklerski SA a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego RN Nest Bank SA i Caspar Asset Management SA oraz funkcję Wiceprzerwodniczącego RN Orbis SA. Ponadto był doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych funduszy typu private equity – Advent International. W latach 1978–1996 przebywał we Francji, gdzie pracował w 3 różnych bankach. W latach 1996–2007 był prezesem Banku Zachodniego WBK SA Od 2007 r. prowadzi własną firmę konsultingową. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia doktoranckie z zakresu międzynarodowych rynków finansowych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

LICZBA AKCJI


LICZBA GŁOSÓW