RAPORTY BIEŻĄCE
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2023

Data
Typ
Numer
Tytuł
2023.07.04 ESPI 9/2023 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku. Pobierz
2023.06.30 ESPI 8/2023 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 30.06.2023 r. Pobierz
2023.06.06 ESPI 7/2023 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2023 roku. Pobierz
2023.06.06 ESPI 6/2023 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 6.06.2023 r. Pobierz
2023.06.02 ESPI 5/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2023.05.10 ESPI 4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pobierz
2023.09.22 ESPI 16/2023 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Capital Park S.A. („Uchwała”). Pobierz
2023.09.20 ESPI 15/2023 Zezwolenie na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pobierz
2023.09.19 ESPI 14/2023 Zawarcie umowy pożyczki przez jednostkę zależną od emitenta Pobierz
2023.09.04 ESPI 13/2023 zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Pobierz
2023.08.08 ESPI 12/2023 Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki Pobierz
2023.07.07 ESPI 11/2023 wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2023 roku. Pobierz
2023.07.07 ESPI 10/2023 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAPITAL PARK S.A. podjęte w dniu 07.07.2023 r. Pobierz
2023.05.09 ESPI 3/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na skutek zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie, zawartego pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem. Pobierz
2023.05.05 ESPI 2/2023 uzgodnienie treści i zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Ofercie pomiędzy Emitentem, Europi Property Group A.B., MIRELF VI B.V., Janem Motzem oraz Marcinem Juszczykiem Pobierz
2023.01.31 ESPI 1/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r. Pobierz