RAPORTY OKRESOWE
ROCZNE
PÓŁROCZNE
KWARTALNE
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2020

SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
Prezentacja wyników za 2020 rok
Pobierz
Raport Roczny 2020
Pobierz
List Zarządu
Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Capital Park za 2020 rok
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park za rok obrotowy 2020
Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park
Pobierz
Oświadczenie Zarządu
Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej
Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok
Pobierz
SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE
List Zarządu
Pobierz
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park za 2020 rok
Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2020
Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Capital Park SA
Pobierz
Oświadczenie Zarządu
Pobierz
Oświadczenie Rady Nadzorczej
Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań Capital Park SA za 2020 rok
Pobierz