Aktualności

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień >>>

Podsumowanie spotkania z inwestorami

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. >>>

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J >>>

Informacje Prasowe

04.09

Vis à Vis w Warszawie z wyjątkowym terenem zielonym >>>

04.09

OH Kino z najnowszym formatem kinowym w projekcie ArtN >>>

28.08

Sierpień pod znakiem sportu w Royal Wilanów >>>

Kalendarium

23.03.2018

- Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - Jednostkowy raport roczny za 2017 rok >>>

28.05.2018

-Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku >>>

07.09.2018

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018r. - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018r. >>>

09.11.2018

-Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku >>>

Raport Roczny 2017

2018

Prezentacja wyników Grupy za I półrocze 2018 r. >>>

Wybrane dane finansowe >>>

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Capital Park za I półrocze 2018 r. >>>

Publiczna emisja obligacji

Prospekt emisyjny podstawowy obligacji na okaziciela Capital Park S.A.

Wybrane Dane Finansowe

Akcje

Raporty

2018

Prezentacja wyników Grupy za I półrocze 2018 r. >>>

Wybrane dane finansowe >>>

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Capital Park za I półrocze 2018 r. >>>