DOKUMENTY KORPORACYJNE
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
WZA
Dywidenda
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Zwołanie WZA
Formularz
Uchwały WZA
WZA Transmisje

Prospekt emisyjny

Informacja o dokonaniu przydziału akcji Serii C CAPITAL PARK S.A.
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu.pdf
Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu.pdf
Pobierz
Prospekt Capital Park SA III część – Załączniki.pdf
Pobierz
Prospekt Capital Park SA II część – Sprawozdania Finansowe.pdf
Pobierz
Prospekt Capital Park SA I część dokumentu.pdf
Pobierz
Prospekt Emisyjny Capital Park SA – cały dokument
Pobierz

ŁAD KORPORACYJNY

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Capital Park SA

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Capital Park SA Pobierz

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 Pobierz
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Pobierz

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2021 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2020 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2019 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2018 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane Dane Finansowe za lata 2013-2017 Pobierz

STRATEGIA

Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości istniejących projektów, uwalnianie zbudowanej wartości portfela nieruchomości poprzez sprzedaż ustabilizowanych aktywów i stopniową dystrybucję środków pieniężnych do akcjonariuszy, a także nabywanie nowych projektów w celu dalszego rozwoju.

KODEKS ETYKI GRUPY

Kodeks etyki Grupy Pobierz

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność, tolerancja, wzajemny szacunek i zaufanie to wartości niezwykle bliskie działalności biznesowej Capital Park. Wspieranie równouprawnienia, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, zapewnienie równych szans rozwoju zawodowego wśród pracowników jest fundamentalną wartością dla Grupy, dlatego, że wpływają na jej sukces i satysfakcję pracowników.
Polityka różnorodności w Grupie Capital Park Pobierz

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w Grupie Capital Park Pobierz

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

Polityka praw człowieka w Grupie Capital Park Pobierz

REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz

PROGRAM MOTYWACYJNY

W związku z wystąpieniem Zmiany w Zakresie Kontroli, tj. zmniejszeniem bezpośredniego i pośredniego udziału Grupy Patron Capital poniżej 25% głosów w Spółce, na podstawie punktu 8.3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, wszystkie warranty wydane do czasu zaistnienia Zmiany w Zakresie Kontroli stały się wykonalne w trybie natychmiastowym. Tym samym, zgodnie z uchwałą 16/06/2019 z 20 czerwca 2019 roku, Program Motywacyjny dla członków Zarządu i Wtórnych Osób Uprzywilejowanych został zamknięty.

STATUT SPÓŁKI

Statut spółki Pobierz

WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pan Jan Motz, Prezes Zarządu, pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiada za tworzenie strategii i definiowanie kierunków rozwoju Grupy, identyfikuje nowe projekty, nadzoruje w szczególności obszary: przygotowanie, budowę i komercjalizację projektów inwestycyjnych, relacje inwestorskie.   Pan Marcin Juszczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych, współtworzy strategię, identyfikuje projekty inwestycyjne, przygotowuje finansowanie, sprawuje nadzór nad obszarami: planowanie i przygotowanie inwestycji, dezinwestycje, finanse, treasury, controlling i księgowość, ESG.   Pani Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzanie nieruchomościami,  działem prawnym, marketingiem, ESG. Pełni również funkcję Dyrektor Generalnej projektu Fabryki Norblina.

BIEGŁY REWIDENT

Informacja o braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Capital Park S.A. Pobierz

2023

30.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów na dzień ogłoszenia WZA Pobierz
Klauzula informacyjna RODO Pobierz

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2022 rok

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park S.A. za 2022 rok Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Capital Park za rok obrotowy 2022 Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 Pobierz

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Capital Park za 2022 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Capital Park za 2022 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Capital Park za rok obrotowy 2022 Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 Pobierz

Sprawozdania Rady Nadzorczej Capital Park S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park SA za rok obrotowy 2022 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park SA za rok obrotowy 2022 Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku Spółki Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Pobierz
Raport PWC z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz

6.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pobierz
Klauzula Informacyjna RODO WZA Pobierz
CPSA informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce WZA Pobierz

Dywidenda

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY ZA ROK 2023 W EURO PRZEZ CAPITAL PARK S.A.
Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 1. PROCEDURA WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY ZA ROK 2023
Pobierz
Ogłoszenie o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023
Pobierz
PROCEDURA WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY ZA ROK 2022 W EURO PRZEZ CAPITAL PARK S.A. Uchwała zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w euro przez Capital Park
Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w euro przez Capital Park
Pobierz
Załącznik nr 2 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w euro przez Capital Park
Pobierz
Wypłata zaliczki na dywidendę
W dniu 26 października 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208 ukazało się ogłoszenie o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.

Pobierz
PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY W EURO ZA 2021 ROK:
Uchwała zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro za 2021 rok przez Capital Park

Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro za 2021 przez Capital Park
Pobierz
Załącznik nr 2 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro za 2021 przez Capital Park
Pobierz
PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY W EURO ZA 2019 ROK:
Uchwała zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro przez Capital Park

Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro za 2019 przez Capital Park
Pobierz
Załącznik nr 2 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro za 2019 przez Capital Park
Pobierz
Harmonogram dla płatności dywidendy w euro za 2019.
Pobierz