Aktualności

Otwarcie Vis à Vis Wilanów 05.12

Czwarte centrum handlowe pod szyldem Vis a Vis już otwarte. Tym razem nasz koncept, łączący wygodę codziennych zakupów z rozrywką i wypoczynkiem, funkcjonować będzie  w sercu warszawskiego Wilanowa. Obecne są w nim m.in. pierwsza w Warszawie restauracja sieci Max Burgers oraz sklep sieci Decathlon w zupełnie nowatorskiej, niespotykanej nigdzie indziej odsłonie. . Główne cechy konceptu Vis a Vis Wilanów to dogodna, kompleksowa oferta i wygoda codziennych zakupów, połączone z funkcją rekreacyjną, unikatowymi markami i formatami, a także bogatym wachlarzem usług oraz gastronomii, dają ciekawy miks, zaspokajający wszystkie najważniejsze potrzeby, ale też umożliwiający ciekawe spędzanie wolnego czasu. Wierzymy, że ta formuła, właśnie w takim otoczeniu jak Wilanów i jego najbliższa okolica, znajdzie licznych zwolenników, dzięki którym centrum jak i nasi najemcy będą się harmonijnie i dynamicznie rozwijać

KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK 16.04

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poziom komercjalizacji ukończonych budynków wynosił 89%, z czego 82% wybudowanej powierzchni generowało przychód (pozostałe 7% powierzchni najmu stanowią powierzchnie na które zawarto umowy najmu, ale przekazanie powierzchni najemcom nastąpi w 2018 r.). FFO (Funds From Operations) w 2017 wyniósł 38 mln PLN, tj. wzrósł o 20 mln PLN w porównaniu do roku 2016 r. Największy wpływ na osiągniętą w 2017 roku stratę netto w wysokości 10 mln PLN miała strata z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 85 mln PLN, spowodowana przede wszystkim  spadkiem kursu EUR/PLN z 4,424 na 31 grudnia 2016 do 4,1709 na 31 grudnia 2017 (dla porównania w 2016 roku Grupa zrealizowała zysk z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 69 mln PLN). W minionym roku koszty finansowe z tytułu kredytów i obligacji zmniejszyły się o 11 mln PLN i wyniosły 41 mln PLN. Na koniec 2017 roku wskaźnik zadłużenia Grupy, liczony jako zadłużenie netto do aktywów razem, wyniósł 45% i nieznacznie zmniejszył się od końca poprzedniego roku (46%). Spadek wskaźnika wynika z większej dynamiki wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych i salda gotówki w porównaniu do zmiany poziomu zadłużenia w 2017r. Warto zaznaczyć, że gdyby Grupa nie konsolidowała metodą pełną, funduszy REIA FIZAN i REIA II FIZAN, składających się łącznie z 47 nieruchomości, wskaźnik zadłużenia Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósłby 44%. Dzięki refinansowaniu kredytów i obligacji w latach 2016–2017 Grupa zdołała obniżyć średnioważony koszt obsługi długu (stopa referencyjna + marża) o 33%, z 4,57% na koniec 2015 roku do 3,06% na koniec 2017 roku, co dało oszczędności w 2017 roku na poziomie 12 mln PLN pomimo, wzrostu salda zadłużenia o 33 mln EUR. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym 2017.

Podsumowanie spotkania z inwestorami 17.10

  Na konferencji inwestorskiej 28 września spółka poinformowała o zaplanowanym na 15 listopada starcie budowy projektu Art Norblin (64 tys. m2 GLA). Przez najbliższy rok projekt będzie finansowany z zabezpieczonych na ten cel środków własnych, a następnie z kredytu budowlanego. Kolejną istotną informacją, podaną na konferencji, były szacunki zarządu, dotyczące NOI: 23 mln EUR w ’17 oraz wzrost o 30% w ’18 do 30 mln EUR. Wysoka dynamika NOI w 2018 r. ma być następstwem silnego wzrostu wynajęcia portfela nieruchomości pracujących - w szczególności kompleksu Eurocentrum, którego obłożenie wzrosło w trakcie 1H’17 o 20% do 86%. W konsekwencji FFO Capital Park ma wzrosnąć z tegorocznego poziomu 7,4 mln EUR do 15,0 mln EUR w 2018 r., Zarząd wskazał, że nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów. Capital Park ma stać się spółką dywidendową o charakterystyce typowej dla REIT. Uważamy, że na konferencji inwestorskiej padły stwierdzenia absolutnie fundamentalne, które według nas powinny przełożyć się na poprawę sentymentu do spółki (zakładając, że zarząd zrealizuje cele). Rozpoczęcie budowy Norblina oraz podane szacunki NOI i FFO oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Podane szacunki NOI’17, są zbieżne z naszą prognozą, a oczekiwane NOI’18 przekracza ją o 16%. Realizacja celu FFO’18=15 mln EUR oznaczałaby przekroczenie naszych prognoz ‘18 o ponad 30%. Na bazie szacunków zarządu FFOYield’17 wynosi 5,3%, a FFOYield’18 10,8%, co stanowi solidną bazę do wypłaty dywidendy. Nie mniej istotne jest nakreślenie jasnego kierunku rozwoju - pójście w stronę dywidendowej spółki trzymającej portfel nieruchomości na wynajem. Podejrzewamy, że zdania inwestorów, co do słuszności tego kierunku mogą być podzielone. Według nas, sprawne wdrożenie powyższej strategii wpłynie jednak na wzrost kapitalizacji spółki. Przypominamy, że w lutym br. Fundusze Patron (akcjonariusz większościowy Capital Park - 73% udział) ogłosiły przegląd opcji strategicznych, w wyniku którego może dojść do sprzedaży pakietu kontrolnego. Uważamy, że pojawienie się w spółce w ciągu najbliższego roku nowego inwestora strategicznego jest realnym scenariuszem.

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia. 31.07

Capital Park wyemitował euroobligacje na kwotę ok.18 mln EUR w ramach oferty prywatnej. Środki pozyskane z emisji obligacji serii J i K Spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie papierów zapadających w 2017 r. dodatkowo zrealizuje inny cel emisji, tj. zmianę struktury walutowej zadłużenia. „Daje to grupie zdecydowane oszczędności i pozytywne efekty na bilansie i w wynikach. Euroobligacje częściowo zastąpią wyemitowane przez Spółkę obligacje złotowe, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Marcin Juszczyk.” Biznes grupy opiera się na czynszach z nieruchomości w euro. Jednocześnie Capital Park na koniec 1 kwartału posiadał łącznie 170 mln zł zobowiązań z tytułu obligacji wyrażonych w PLN. Wczoraj (13.06.17) Spółka spłaciła 35 mln zł serii B, do końca roku dokona spłaty serii C i D na łączną kwotę 74 mln zł. Postrzegamy obligacje jako dobre źródło finansowania naszego biznesu i chcemy posiadać je w bilansie. Co ważne, w przeciwieństwie do obligacji złotowych, dzięki euroobligacjom, minimalizujemy wpływ zmian kursowych na nasze wyniki finansowe. Dopasowujemy strukturę walutową zobowiązań do struktury aktywów, zwiększając naturalny hedging przy wycenach bilansowych oraz dopasowujemy walutowo bieżące przepływy – czynsze EUR są źródłem spłaty odsetek w EUR . Oprócz tego, zaletami wyemitowanych przez nas euroobligacji są stałe oprocentowanie – przez co eliminujemy ryzyko wzrostu stopy bazowej – oraz zdecydowanie niższe koszty finansowe w porównaniu do obligacji złotowych. Uplasowane dotychczas obligacje pozwolą nam oszczędzić na kosztach odsetkowych ok 6.4m zł w okresie nadchodzących 3 lat. ” – wskazuje członek zarządu Capital Park. Dotychczasowa marża na polskich obligacjach grupy wynosiła nawet 5,50% ponad WIBOR (seria B) a całkowity średnioważony koszt spłacanych w br serii B-D wynosił 6.64% w porównaniu do 4.06% dla euroobligacji. W ostatnim czasie Capital Park wyemitował emisję euroobligacji – „pilota” na 2 mln euro z kuponem stałym 3,75% oraz drugą emisję na 15,67 mln euro z kuponem stałym 4,1%. Druga emisja zadebiutowała niedawno na Catalyst. „Będziemy robili kolejną rundę. Cel na koniec tego półrocza to łączna kwota 25 mln euro z euroobligacji. To mniej więcej tyle ile wynosi kwota zobowiązań z tytułu obligacji zapadających w tym roku. Chcę podkreślić, że dysponujemy wystarczającym saldem gotówkowym, aby spłacić obligacje, ale po pierwsze chcemy się w dalszym ciągu finansować obligacjami, po drugie własne środki wykorzystamy m.in. na projekty inwestycyjne, które w przyszłości będą generować wartość” – podkreślił Juszczyk. Dodał, że grupa jest otwarta na dalszą zamianę długu w złotym na euro, zwłaszcza że w latach 2018-19 zapadają kolejne obligacje na ok. 60 mln zł.  

DM mBank: 1Q’17 Wyniki bez większych zaskoczeń Wyniki Capital Park za 1Q’17 interpretujemy neutralnie. Po 3 miesiącach 2017 r. spółka realizuje 22% naszej prognozy NOI i 21% prognozy oczyszczonego EBIT. Spodziewamy się dalszej poprawy oczyszczonych wyników Capital Park w kolejnych kwartałach. 18.05

Wyniki Capital Park za 1Q'17 były obciążone wysoką stratą w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przy wycenie nieruchomości inwestycyjnych (-100 mln PLN). W działalności finansowej spółka wykazała natomiast zysk na wycenie walutowych zobowiązań finansowych w kwocie 49 mln PLN. Łącznie różnice kursowe wpłynęły ujemnie na wynik spółki w kwocie ok. -50 mln PLN. Wyniki oczyszczone o rewaluację nie różniły się znacząco od naszych prognoz. NOI wyniosło 21,8 mln PLN (+18% r/r), a oczyszczony o rewaluację EBIT 17,9 mln PLN (+17% r/r). Koszty odsetek netto były niższe o 5% r/r i wyniosły 9,4 mln PLN.

MBANK DOM MAKLERSKI: CAPITAL PARK – KUPUJ 17.02

"Capital Park zrealizował 2 z 3 celów inwestycyjnych z okresu IPO. Wynajem kompleksu Eurocentrum i Royal Wilanów na poziomie ponad 80% w połączeniu w refinansowaniem drogich kredytów budowlanych pozwolą na dwukrotny wzrost FFO w 2017 r. do około 35 mln PLN ( Yeld = 5,1% ). W 2018 r. szacujemy wzrost FFO o kolejne 30% (Yeld = 6,7%) w oparciu o bieżący portfel nieruchomości i projekty będące obecnie w budowie. (...) Podnosimy rekomendację akcji Capital Park z trzymaj do kupuj, wyznaczając cenę docelową na 8,09 PLN ( poprzednia 6,50 )."

Eurocentrum Office Complex z nowym finansowaniem 14.10

Nowy kredyt inwestycyjny zastąpi dotychczasowe finansowanie udzielone na budowę kompleksu przy Al. Jerozolimskich 134-136. „Rozpoczęcie współpracy z tak prestiżową instytucją jak Bank of China to dla nas ogromne wyróżnienie. Zaufanie globalnego partnera jest potwierdzeniem wiarygodności naszej firmy na arenie międzynarodowej, a także kolejnym dowodem wysokiej jakości realizowanych przez nas projektów” – mówi Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park. „Zawarta transakcja w znaczący sposób obniży koszty finansowe i zwiększy zdolność dywidendową projektu, a uwolnione środki będziemy mogli przeznaczyć na dalszy rozwój biznesu. W najbliższym czasie będziemy kontynuować analizę potencjalnych projektów inwestycyjnych oraz chcemy stworzyć nowe Fundusze dywidendowe. Najważniejszym wydarzeniem 1 połowy 2017 roku będzie uruchomienie projektu rewitalizacji Dawnej Fabryki Norblina ” – dodaje. Eurocentrum Office Complex to jeden z największych ekologicznych kompleksów biurowych w Warszawie o łącznej powierzchni najmu ponad 85 tys. mkw. Jest certyfikowany w systemie CS LEED na poziomie Gold. Składa się z czterech budynków biurowych Alfa, Beta, Gamma i Delta połączonych wspólnym pasażem handlowo-usługowym znajdującym się na parterze. Kompleks posiada również centrum konferencyjne z czterema salami o łącznej powierzchni 240 mkw. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. Ostatnia została zakończona w lutym br. Do kluczowych najemców obiektu należą: Polskie Sieci Energetyczne, Unilever, Qumak, Randstad Polska, AB Foods Polska, Bilfinfer Tebodin, CEPD Management (Pelion SA), Mota Engil, Chiesi, Urząd Transportu Kolejowego. „Eurocentrum to dla nas największy projekt nieruchomościowy w Polsce. Finansowanie jednej z kluczowych inwestycji biurowych na warszawskim rynku potwierdza naszą pełną operacyjność w tym regionie. Mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy, która będzie wykraczać także poza ten projekt” – powiedział Xia Bin, Dyrektor polskiego oddziału Bank of China. Bank of China to czwarty największy bank na świecie pod względem sumy aktywów wg. listy S&P Global Market Intelligence. Ich wartość na koniec 2015 roku wynosiła ponad 2,5 biliona USD. Swoją działalność operacyjną rozpoczął w Polsce w czerwcu 2012 roku jako oddział Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna, koncentrując się na obsłudze podmiotów chińskich oraz znaczących firm działających zarówno w Polsce jak i całym regionie CEE. Bank of China dostrzega możliwości inwestycyji oferowane przez polski rynek, w szczególności biorąc pod uwagę, że Polska jest ósmą największą gospodarką w Unii Europejskiej oraz jednym z kluczowych krajów inicjatywy „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Obok zakończonej sukcesem emisji obligacji „Panda Bonds”, denominowanych w RMB obligacji wyemitowanych przez Ministerstwo Finansów RP, współpraca z Capital Park SA przy finansowaniu projektu Eurocentrum pokazuje zainteresowanie i gotowość Bank of China do współpracy z organizacjami na rynku lokalnym. Grupa Capital Park jest doświadczoną firmą inwestycyjną i aktywnym deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od 2003 roku. Od rozpoczęcia działalności Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 69 projekty o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 249 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. W skład portfela Grupy Capital Park wchodzą takie projekty jak: największy ekologiczny budynek biurowy w Warszawie - Eurocentrum Office Complex, wielofunkcyjny projekt Royal Wilanów, czy ArtN - wyjątkowa, postindustrialna przestrzeń w sercu stolicy, a także liczne nieruchomości handlowo-usługowe oraz sieć centrów handlowych typu convenience Street Mall Vis a Vis. Spółka jest gotowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2013 roku.

Grupa Capital Park podsumowuje pierwsze półrocze 2016 r. 14.07

Od stycznia 2016 roku Grupa Capital Park wynajęła 12 tys. mkw. powierzchni biurowej – poinformowali przedstawiciele firmy podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2016. Co do kolejnych 2 tys. mkw. podpisane są listy intencyjne. Sukces ten potwierdza skuteczność autorskiej koncepcji Biuro Plus. – Pomimo rekordowej podaży nowej powierzchni na warszawskim rynku biurowym na poziomie 350 tys. mkw. udało nam się dynamicznie wynajmować i osiągnąć bardzo dobre rezultaty – powiedział Jan Motz, prezes Grupy Capital Park. Skonsolidowane przychody operacyjne Grupy sięgnęły w pierwszej połowie 2016 r. 50,72 mln zł, co stanowi wzrost wobec 36,13 mln zł rok wcześniej. Wzrost ten spowodowany jest m.in. dynamiczną komercjalizacją projektu Eurocentrum Office Complex. Oddanie do użytku budynku Delta Eurocentrum Office Complex umożliwiło udostępnienie kolejnych powierzchni pod najem. Cały kompleks wynajęty jest już na poziomie 82 proc. W ciągu 6 miesięcy udało się wynająć 5,5 tys. mkw. budynku Delta, a prowadzone są rozmowy dotyczące kolejnych 6,7 tys. mkw. Firma Schulke Polska Sp. z o.o. zajmie 1,1 tys. mkw. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały aneks do umowy najmu w budynku Delta, decydując się powiększyć wynajem o ponad 850 mkw. Jest to jeden z przykładów najemców, którzy decydują się zwiększyć swoją powierzchnię wynajmu w Eurocentrum. Budynki Beta i Gamma wynajęte są na poziomie 82 proc. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku wynajęto tam 2,3 tys. mkw., a zaawansowane rozmowy prowadzone są w sprawie kolejnych 3,1 tys. mkw. W największym stopniu wykorzystany jest budynek Alfa, wynajęty na poziomie 85 proc. W najbliższym czasie oczekiwane jest podniesienie tego poziomu do 90 proc. Grupa Capital Park kontynuuje realizację autorskiej strategii Biuro Plus. W związku z tym najemcy Eurocentrum mogą korzystać z centrum konferencyjnego, usługi carpooling czy poszerzonego wachlarzu usług i oferty handlowej. W kwietniu mieli również możliwość zagłosować w ramach inicjatywy budżetu partycypacyjnego na pożądane przez nich rozwiązania w budynku – wybrali oni dwa automatyczne defibrylatory, które dostępne są przy wejściu do budynku Alfa. W Royal Wilanów prowadzone są rozmowy w sprawie wynajęcia ostatniego lokalu handlowego. Cała przestrzeń wynajęta jest na poziomie 79 proc. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wynajęto 15 proc. obiektu. - Naszą przewagą konkurencyjną jest nowatorskie podejście do zarządzania. Nasi najemcy retailowi mogą korzystać z ruchu na dole, a najemcy biurowi z dodatkowych usług - wyjaśnił Jan Motz. Flagowy projekt Art Norblin znajduje się w ostatniej fazie komercjalizacji. Prowadzone są rozmowy z niestandardowymi najemcami, zainteresowanymi nietypowymi powierzchniami. W kwietniu Grupa Capital Park zakończyła projekt przebudowy jednego z najstarszych obiektów handlowych w Trójmieście – centrum ETC Gdańsk, który realizowany był w formule joint venture z Akron Group. Obiekt, któremu nadano nazwę Galeria Zaspa, zajmuje ponad 8.8 tys. mkw. powierzchni i jest już wynajęty na poziomie 82 proc. Nowi najemcy otwierają się sukcesywnie. W lutym Grupa Capital Park oddała do użytku zgodnie z harmonogramem krakowski budynek Topos. Jest on obecnie wynajęty w 100 proc. Pierwszy i największy najemca, PKO Bank Polski, zajął prawie połowę powierzchni - 245 z 550 mkw. W lipcu rozpoczęła się modernizacja ETC Swarzędz, centrum handlowego o powierzchni 20 tysięcy mkw. W oczekiwaniu na zakończenie prac część najemców została przeniesiona do pop-up store’ów w miasteczku handlowym, gdzie niektórzy z nich notują wyniki handlowe lepsze niż wcześniej.

Grupa Capital Park ze wzrostem w I kwartale 2016 r. W I kwartale br. Grupa Capital Park oddała do użytku budynek biurowy Delta – Eurocentrum Office Complex, kameralną inwestycję biurową Topos w Krakowie oraz otworzyła po remoncie Galerię Zaspa w Gdańsku 14.04

- Do głównych osiągnieć w tym okresie możemy także zaliczyć podpisanie umowy JV i przygotowanie projektu modernizacji oraz przebudowy CH Swarzędz. Firma oddała też do użytku kameralną inwestycję biurową Topos, która znajduje się w doskonałej lokalizacji, w samym centrum Krakowa. Dużym wydarzeniem było też oddanie do użytku warszawskiej inwestycji biurowej Eurocentrum Office Complex – budynek Delta. Z początkiem kwietnia nastąpiło też otwarcie po remoncie Galerii Zaspa w Gdańsku. Z kolei w styczniu wypłaciliśmy kolejną dywidendę z REIA FIZ AN – dodaje Marcin Juszczyk. Także w pierwszym kwartale 2016 Grupa Capital Park odnotowała konsekwentny wzrost przychodów z czynszów projektów ukończonych. - Przychody operacyjne w tym okresie uplasowały się na poziomie ponad 25,8 mln złotych. Dla porównania w tym samym okresie roku ubiegłego było to nieco ponad 16,7 mln złotych. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł niemal 5,3 mln złotych wobec straty zanotowanej rok wcześniej w tym samym okresie – dodaje Michał Koślacz, dyrektor ds. finansowych Grupy Capital Park.

TOPOS 14.02

Projekt biurowy Topos usytuowany przy ulicy Pawiej w Krakowie otrzymał zezwolenie na użytkowanie

Grupa Capital Park podsumowuje rok 2015 24.01

Dla Grupy Capital Park 2015 rok był rokiem sukcesów. Pomimo trudnego rynku udało nam się osiągnąć zakładane cele oraz poszerzyć portfolio nieruchomości mówi Marcin Juszczyk, Dyrektor ds. Inwestycji i członek zarządu Grupy Capital Park.M.in. w maju 2015 r. inwestor podpisał z Akron Group umowę joint venture na przebudowę projektu centrum handlowego ETC w Gdańsku. Równocześnie firma konsekwentnie wdrażała kolejne rozwiązania i udogodnienia dla najemców związane z autorską koncepcją Biuro Plus, takie jak np.: platforma carpooling, ekspozycja dzieł sztuki w przestrzeni wspólnej czy realizacja idei budżetu partycypacyjnego.

Projekty wielofunkcyjne 16.01

– Wysokim zainteresowaniem najemców cieszy się koncepcja rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. To projekt jakiego nie ma dziś w Warszawie – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor projektu i dyrektor operacyjny Grupy Capital Park. – We wrześniu zaprezentowaliśmy koncept zaplanowanego w tym miejscu, pierwszego w Polsce Sportowego Domu Towarowego, który zajmie powierzchnię 1 700 mkw. Jedną z pofabrycznych hal, stylem śródziemnomorskich hal targowych, zajmie popularny już dziś BioBazar. Pod koniec roku przedstawiliśmy także ambasadorów strefy slow retail – butik projektantki biżuterii – Anny Orskiej – oraz ekskluzywną perfumerię Quality dodaje Nowakowska. W maju Grupa Capital Park przedstawiła koncepcję funkcjonalną dla zespołu kamienic zlokalizowanych w obrębie Głównego Miasta w Gdańsku. Spółka podpisała z VHM HM umowę dzierżawy nieruchomości przy ulicach Piwnej i Długiej w Gdańsku. W wyniku umowy franczyzy pomiędzy dzierżawcą, a firmą Hilton Worldwide w tym miejscu powstanie hotel pod szyldem Hampton by Hilton. W zabytkowych podziemiach zaplanowano salę projekcyjną nawiązująca do kinowego dziedzictwa tego miejsca.

Rynek powierzchni biurowej 14.01

W 2015 r. Grupa Capital Park wynajęła łącznie ponad 20 tys. mkw. powierzchni biurowej. Sukcesywnie podpisywane były kolejne umowy najmu dla projektów Eurocentrum Office Complex – w tym na powierzchnie ponad 6 300 mkw. dla spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne w budynku Delta – i w Royal Wilanów. W tym ostatnim znaczące powierzchnie biurowe zajęli m.in.: Sygnity, Lindt & Sprungli czy generalny wykonawca projektu – ERBUD S.A. Swoją siedzibę przeniosła tu również Grupa Capital Park. – dodaje Marcin Juszczyk, Dyrektor ds. Inwestycji i członek zarządu Grupy Capital Park. W tym czasie do grona najemców Eurocentrum Office Complex dołączyły m.in. firmy: Chiesi Poland, DM Michael / Strom, Comarch SA., Natura Sp. z o.o. oraz Diversey. Wzrost poziomu komercjalizacji do 81 proc. odnotował również budynek Alfa, który zyskał nowych najemców – BTA Insurance Company, Fresenius Kabi Polska, Cattleya Corporation Sp. z o.o. oraz Express Relocations Sp. z o.o., a jeden z dotychczasowych lokatorów – Elfa Distrelec – zdecydował się na przedłużenie umowy na kolejne 5 lat. Eurocentrum zostało również w minionym roku wyróżnione drugim miejscem w konkursie Ministerstwa Środowiska „Projekt Przestrzeń”. Oddany do użytku w sierpniu 2015 r. Royal Wilanów jest skomercjalizowany na poziomie 68 proc. Przyczyniły się do tego umowy z: Sygnity, Lindt & Sprungli, General Property, Herbapol SA czy Gedeon Richter. W listopadzie ubiegłego roku Grupa Capital Park podpisała znaczącą umowę na blisko 1 300 mkw. z centrum medycznym Medicover. Równocześnie trwa proces realizacji krakowskiego biurowca Topos. Pierwszy najemca – PKO Bank Polski, zajmie 245 z 550 mkw. powierzchni oferowanych przez tę kameralną inwestycję, której zakończenie planowane jest na I kwartał 2016 roku.

Rynek powierzchni handlowej 04.01

W 2015 r. wachlarz usług i oferty handlowej Eurocentrum Office Complex poszerzyły: salon fryzjerski, sklep spożywczy, myjnia samochodowa oraz restauracja ze smakami Azji. W części handlowej Royal Wilanów znajdują się m.in.: supermarket Piotr i Paweł, drogeria Rossmann, Krakowski Kredens, delikatesy Piccola Italia. Kolekcje polskich projektantów dla mam i ich pociech dostępne są w showroomie Colibri Concept Store. W Bang & Olufsen można znaleźć propozycję nowoczesnego sprzętu elektronicznego dla domu. Obiekt ma również bogatą ofertę sportową m.in. za sprawą największego w Polsce salonu NIKE oraz sklepu marki Adventure Sports. Do dyspozycji pracowników Royal Wilanów i okolicznych mieszkańców jest również bogaty pakiet usług – salon optyczny, gabinet pielęgnacji paznokci, kantor, pralnia, biuro podróży i myjnia samochodowa. Niedługo nastąpi otwarcie studia metamorfoz. Na spotkanie – biznesowe czy ze znajomymi – można umówić się w restauracji Naturel, Nama sushi, Bierhalle, YeYe Mex Food & Music Bar lub kawiarni Green Cafe Nero czy pierwszej w Polsce kawiarni kultowej sieci Dunkin Donuts. W 2016 roku nastąpi otwarcie klubu fitness ARTIS Wellness Club. Z początkiem lipca 2015 r. rozpoczęła się przebudowa centrum handlowego ETC Gdańsk. Program prac zakłada modernizację wnętrz oraz elewacji w celu dostosowania obiektu do potrzeb klientów i najemców. Inwestorem projektu w ramach formuły joint venture są firmy: Capital Park i Akron Group. W tym czasie do grona najemców nowej galerii dla dzielnicy Zaspa dołączyli m.in. drogeria Rossmann, fitness club Calypso, apteka DOZ i pizzeria Dominos. Planowany termin zakończenia prac to koniec pierwszego kwartału 2016 r. W marcu minionego roku inwestor zakomunikował rebranding zakupionego w 2014 roku centrum handlowego przy Szosie Lubickiej w Toruniu. Nowy obiekt, skomercjalizowany w 100 procentach, dołączył do portfolio Vis a Vis, które reprezentują również obiekty w Łodzi i Radomiu.

Royal Wilanów – otwarto nowoczesny projekt wielofunkcyjny w sercu warszawskiego Wilanowa 19.08

19 sierpnia br. nastąpiło otwarcie Royal Wilanów – nowoczesnego projektu zrealizowanego przez Grupę Capital Park, mieszczącego się w centrum warszawskiego Wilanowa. Royal Wilanów to wysokiej jakości budynek wielofunkcyjny, o powierzchni biurowej klasy A+ oraz starannie zaplanowanej powierzchni handlowo-usługowej.

Podsumowanie pierwszego półrocza rynku powierzchni biurowych dla Grupy Capital Park 02.08

Również budynek Alfa zyskał nowego najemcę – BTA Insurance Company, a jeden z dotychczasowych lokatorów – Elfa Distrelec – zdecydował się na przedłużenie współpracy na kolejne 5 lat, co przełożyło się na wzrost poziomu komercjalizacji tego projektu z 72 proc. do 76 proc. W ramach realizowanej przez nas koncepcji Biuro Plus poszerzyliśmy również wachlarz usług w Eurocentrum o salon fryzjerski i sklep spożywczy Freshmarket.
Drugi, obecnie realizowany przez nas w Warszawie projekt wielofunkcyjny – Royal Wilanów – odnotował wzrost poziomu powierzchni wynajętej z 50 proc. na początku roku, do ponad 62 proc. obecnie. Przyczyniły się do tego umowy z: Sygnity (5 500 mkw.), Lindt & Sprungli (660 mkw.), General Property czy Gedeon Richter (1 000mkw.). natomiast do grona najemców handlowo-usługowych w ostatnim czasie dołączyły m.in. unikalny koncept fitness (1 500 mkw.), drogeria Rossmann, winiarnia Czas na Wino, Colibri Concept Store, Biuro Podróży Travel System, kantor, myjnia Pure Auto czy restauracja japońska Nama.

mDom Maklerski: Capital Park – kupuj 21.07

Sprzedaż aktywów i dywidenda. W ciągu kilku miesięcy Capital Park odda do użytku dwa duże projekty deweloperskie – Royal Wilanów i Eurocentrum Delta, co zwiększy powierzchnię nieruchomości pracujących o 70% do ponad 150 tys. m2. Na koniec 2015 roku niemal 80% wartości portfela nieruchomości Spółki będą stanowiły nieruchomości pracujące o wartości bliskiej 1,4 mld PLN oraz NAV około 550 mln PLN. Celem zarządu jest sprzedaż powyższych aktywów. W naszej ocenie, pozyskana gotówka mogłaby zostać podzielona między dywidendę a nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Widzimy duże szanse na sprzedaż w 2016 r. kompleksu Eurocentrum po cenie zbliżonej do wartości bilansowej (scenariusz nie uwzględniony jeszcze w naszych projekcjach finansowych). Szacujemy, że transakcja ta przyniesie jednorazowo około 250-300 mln PLN wolnej gotówki (kwota ok. 2,40-2,90 PLN na akcję), z czego znaczna część mogłaby zostać wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy (ewentualnie buybacku). Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla akcji Capital Park, wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,50 PLN.

Komentarz do wyników za 1 Q 2015 r. Spółki Capital Park 14.07

Spółka nie dokonywała innych przeszacowań nieruchomości. W pierwszym kwartale 2015 roku nie zostały sporządzone nowe operaty szacunkowe. Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, nieruchomości inwestycyjne wyceniane są nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego. W celu minimalizacji wpływu wahań kursu, Grupa stosuje naturalny hedging zawierając umowy kredytowe w EUR lub stosując kontrakty Forward na zabezpieczenie kursu.  W wyniku osłabienia kursu EUR/PLN, odwrotnie niż w przypadku wyceny nieruchomości, pojawił się zysk z wyceny zobowiązań finansowych w wysokości około 20 mln PLN. Ponadto zwracamy uwagę na rosnące przychody z wynajmu nieruchomości. Wzrost przychodów wynika z przejmowania powierzchni przez kolejnych najemców w oddawanych do użytkowania oraz nabywanych obiektach. W 2014 roku ukończyliśmy I fazę biurowca Eurocentrum (42 tys. m2) oraz obiekt handlowy w Łodzi (5,7 tys. m2) a w 2015 roku oddane zostaną kolejne dwa budynki: Royal Wilanów (37 tys. m2) oraz Eurocentrum Delta (27 tys. m2).   Według szacunków agentów nieruchomości Capital Park będzie w 2015 roku liderem na polskim rynku nieruchomości, oddając do użytku najwięcej powierzchni biurowej.

Prognozy wyników mDom Maklerski za 1 Q 2015 Capital Park SA 28.05

Lepsze wyniki operacyjne są przede wszystkim następstwem oddania do użytku w połowie ubiegłego roku biurowca Eurocentrum I o powierzchni najmu 42 tys. m2 oraz poprawy obłożenia w niektórych obiektach z portfela spółki. Kolejny skokowy wzrost wyników Capital Park jest spodziewany wraz z oddaniem do użytkowania inwestycji Royal Wilanów, co jest zaplanowane na Q3'15.
(mln PLN)

1Q’15P

1Q’14

zmiana

2015P

2014

zmiana

2016P

2015P

zmiana

Przychody

18,8

10,3

81,9%

73,6

54,8

34,3%

126,6

73,6

71,9%

Zysk brutto ze sprzedaży

14,1

7,6

84,6%

54,5

41,5

31,3%

94,9

54,5

74,2%

Marża

75,0%

73,9%

-

74,0%

75,7%

-

75,0%

74,0%

-

EBIT bez rewaluacji

8,0

1,1

640,8%

39,1

25,8

51,6%

82,9

39,1

111,8%

Rewaluacja

-64,0

7,4

-

-4,4

-61,0

-

-19,8

-4,4

-

EBIT

-56,0

8,5

-

34,8

-35,2

-

63,0

34,8

81,4%

Zysk brutto

-45,7

4,0

-

29,1

-64,4

-

46,3

29,1

59,3%

Zysk netto

-31,8

4,4

-

16,5

-61,5

-

27,6

16,5

67,6%

Grupa Capital Park i Akron Group podpisały umowę joint venture dla projektu centrum handlowego pierwszej generacji ETC w Gdańsku 14.05

Planowane przez inwestorów działania związane są z wdrażaniem tzw. strategii 4RE – tzn. przeprojektowania obiektu (redesign), jego przebudowy (remodelling), repozycjonowania (repositioning) z ewentualnym rebrandingiem oraz rekomercjalizacji. Celem koncepcji jest dostosowanie projektu ETC Gdańsk do oczekiwań i potrzeb klientów i najemców – zarówno tych dotychczasowych, jak i nowych – wynikających ze zmieniających się postaw i zachowań konsumenckich. Umowa JV zakłada 53% udział Capital Park oraz 47% Akron Group w projekcie ETC Gdańsk. Modernizacja projektu będzie współfinansowana przez inwestorów oraz z kredytu udzielonego przez Alior Bank. Stefan Ausch, Partner Zarządzający Akron Groupdodaje: „Dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy rynkowej Capital Park i Akron Group powstał niezwykle atrakcyjny koncept ETC Gdańsk. Dowodem na skuteczność wspólnych działań jest sukces trwającego procesu komercjalizacji. Transakcja jest kamieniem milowym w realizacji naszej strategii – przebudowywania i odświeżania centrów handlowych pierwszej generacji tak, aby dostosować je do współczesnych standardów”. ETC Gdańsk zlokalizowane przy Al. Rzeczpospolitej było pierwszym centrum handlowym otwartym w Trójmieście po przemianie ustrojowej. Dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni blisko 9000 mkw. otoczony jest przez osiedla mieszkaniowe. Do dyspozycji klientów jest 215 naziemnych miejsc parkingowych. Ofertę najemców działających już w obiekcie od wielu lat, takich jak: Intermarche, RTV Euro AGD, apteka DoZ, Piekarnia Szydłowski, Ray Obuwie oraz Textil Market będą uzupełniały nowe marki, które pojawią się w centrum po przebudowie. Do tego grona należą: Drogeria Rossmann, Egurola Dance studio, sklep zoologiczny ZooKarina oraz wiele innych. Plany modernizacji ETC Gdańsk zakładają przebudowę wnętrza oraz elewacji, zmianę podziału lokali oraz układu komunikacyjnego wewnątrz budynku. Standard powierzchni handlowej zostanie dostosowany do obecnych oczekiwań i potrzeb najemców oraz ich klientów. Inwestor dysponuje już prawomocnym pozwoleniem na budowę. Zakończono również procedurę wyboru generalnego wykonawcy. Prace budowlane rozpoczną się w maju br. Zakończenie prac zaplanowano na przełom 2015/2016 roku.

Eurocentrum Office Complex skomercjalizowane w ponad 70% 21.04

W styczniu br. zespół najmu Capital Park sfinalizował trzy umowy co spowodowało przekroczenie poziomu 70% wynajmu w Eurocentrum Office Complex wobec 55% pół roku wcześniej. W najbliższym czasie nastąpi finalizacja kolejnych umów dla tego biurowca.

Vis à Vis w Radomiu z kompletem najemców 05.04

Do grona najemców centrum handlowego Vis à Vis zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 2 w Radomiu dołączył serwis telefonii komórkowej ze strefą odbioru paczek DPD. Tym samy obiekt jest już w pełni skomercjalizowany.

Sygnity nowym najemcą Royal Wilanów 23.03

Sygnity S.A. jest czołową firmą doradczą IT z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na polskim rynku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. Sygnity wspiera rozwój biznesu swoich klientów dostarczając nowoczesne technologie oraz innowacyjne usługi od consultingu, poprzez realizację i wdrożenia do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Agentem reprezentującym wynajmującego był Colliers International.

Powiększa się grono najemców Eurocentrum Office Complex 20.02

Grupa Chiesi jest wywodzącym się z Włoch producentem nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań leczniczych z kilku obszarów terapeutycznych obejmujących przede wszystkim choroby układu oddechowego ze specjalizacją w leczeniu astmy, choroby układu krążenia, neonatologię, schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, żołądkowo-jelitowego oraz centralnego układu nerwowego. Firma, w uznaniu za jakość pracy, została nagrodzona tytułem Najlepszego Włoskiego Pracodawcy Roku 2010. Wszyscy pracownicyChiesi Poland będą mieli możliwość pracy w „biurze plus”, które oprócz komfortowej przestrzeni biurowej obejmuje również stale powiększany, szeroki wachlarz usług dedykowanych najemcom w tym m.in. doradztwo profesjonalnego Concierge & Lifestyle Managera, możliwość wizyty w gabinecie masażu czy też lunch w restauracji zlokalizowanej na parterze kompleksu- komentuje, Anna Lewczuk z biura najmu w Capital Park.20

Koszty publicznej oferty obligacji serii D 17.01

Spółka Capital Park poniosła koszty związane z publiczną ofertą obligacji serii D w wysokości 1 535 978 zł, co stanowiło 2,85% łącznej wartości pozyskanych środków pieniężnych. Koszty objęły wynagrodzenie oferującego, doradztwo prawne oraz koszty marketingu i promocji oferty. W ramach Programu publicznych emisji obligacji do łącznej kwoty 100 000 000 zł, na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2014 r., dotychczas wyemitowane zostały obligacje serii D o wartości 53 885 500 zł.

Wykorzystanie środków z emisji obligacji serii D 10.01

Zarząd Capital Park S.A informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu części obligacji serii A o wartości nominalnej 55 000 000 zł. Spółka przeznaczyła na przedterminowy wykup obligacji serii A środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji serii D w dniu 23 grudnia 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 53 885 500 zł, zgodnie z celem emisji określonym w pkt. 5 ppkt. 1 Warunków Emisji Obligacji Serii D z dnia 3 grudnia 2014 r. Pozostała do spłaty kwota obligacji serii A wynosi 10 mln zł, a ich termin wykupu przypada w dniu 9 lipca 2015 r. „Dziękujemy inwestorom za obdarzenie nas zaufaniem.”

Capital Park wykupi ostatecznie 9 stycznia obligacje serii A o wartości nominalnej 55 mln zł 27.12

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszej oferty. Nie musieliśmy jej przedłużać, czy zmieniać warunków, aby inwestorzy chcieli zapisać się na nasze papiery. Osiągnęliśmy istotny poziom zaufania wśród inwestorów, którzy mogą liczyć że będziemy konsekwentnie realizowali naszą strategię” – dodał członek zarządu ds. finansowych Capital Park. Capital Park uplasował obligacje serii D o wartości nominalnej 53,88 mln zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji serii. Oprocentowanie obligacji serii D jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt proc. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji to 3 lata. Papiery są niezabezpieczone. Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 23.12

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 10 grudnia 2014 r.  oraz z dnia 18 grudnia 2014 r. Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o przedterminowym wykupie Obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. („Obligacje”), Emitent niniejszym informuje, że ostateczna liczba Obligacji podlegająca przedterminowemu wykupowi wynosi 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 55 000 000 (pięćdziesiąt pięć milionów) złotych. Emitent przeznaczy na przedterminowy wykup Obligacji środki pieniężne, które pozyskał z publicznej oferty 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 53 885 500 zł, które przydzielone zostały w dniu 23 grudnia 2014 r.

„Grupa Capital Park pozyskała finansowanie budowy Eurocentrum Office Complex – Etap II (budynek Delta) 20.12

Eurocentrum Office Complex będzie jednym z największych ekologicznych biurowców w Warszawie. W czerwcu br. Grupa Capital Park oddała do użytku, w ramach pierwszej fazy inwestycji, dwa budynki - Beta i Gamma, o łącznej powierzchni 42 337 mkw. Delta - II faza realizacji projektu obejmie piętnastokondygnacyjny budynek o powierzchni najmu 27 241 mkw. Generalnym wykonawcą nowej fazy została firma Erbud SA. Rozpoczęta we wrześniu budowa przebiega zgodnie z harmonogramem obecnie stawiane są konstrukcje pionowe na poziomie czwartego pietra.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 18.12

W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 10 grudnia 2014 r. Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o przedterminowym wykupie Obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. („Obligacje”), Emitent niniejszym informuje, że liczba Obligacji podlegająca przedterminowemu wykupowi wynosi 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Emitent planuje przeznaczyć na przedterminowy wykup Obligacji środki pieniężne, które będą pochodziły z publicznej oferty 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, które przydzielone zostaną w dniu 23 grudnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 10.12

Na podstawie punktu 37.C (Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. przez Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) („Obligacje”), Emitent niniejszym zawiadamia o Przedterminowym Wykupie Obligacji w V terminie płatności odsetek, tj. w dniu 9 stycznia 2015 r. Wysokość kwoty Przedterminowego Wykupu zostanie przez Emitenta podana w odrębnym zawiadomieniu w późniejszym terminie. Zgodnie z punktem 37.C warunków emisji Obligacji, niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (http://www.capitalpark.pl) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 10 grudnia 2014 r., tj. na 30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji. Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

Obligacje CAPITAL PARK – po raz pierwszy dla szerokiego grona inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej 14.11

Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 punktu procentowego. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Planowana data przydziału emisji to 23 grudnia 2014 roku. Termin wykupu obligacji to 3 lata. Zapisy na obligacje Spółki Capital Park S.A., kierowane do inwestorów indywidualnych potrwają od 05 grudnia do 19 grudnia 2014 r. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego  systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku. Jedynym oferującym Obligacje Spółki Capital Park S.A. jest Noble Securities S.A.  Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities. - Rozpoczynająca się dzisiaj oferta obligacji Capital Park SA jest kolejnym projektem realizowanym przez Noble Securities dla tej Spółki. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam dobrze poznać ten podmiot dlatego uważamy, że oferowane obligacje stanowią ciekawą alternatywę inwestycyjną, za czym przemawia znacznie wyższe oprocentowanie niż w przypadku lokat bankowych oraz kwartalna wypłata odsetek - mówi Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu Noble Securities SA. – Dodatkowo w związku z planowanym wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku Catalyst inwestorzy będą mogli w każdej chwili wyjść z inwestycji bez utraty odsetek – dodaje Norbert Kozioł Emitowane obligacje będą niezabezpieczone ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans – aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych”– mówi Michał Koślacz, członek zarządu ds. finansowych Capital Park. W 2012 r. spółka Capital Park wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Celem emisji było finansowanie m.in. projektu Eurocentrum Office Complex. W połowie tego roku spółka zrefinansowała część tych obligacji o wartości 35 mln zł. Obecnie Eurocentrum oferuje ponad 42 tys mkw. powierzchni najmu, prestiż obiektu i doświadczenie inwestora sprawiły, że na lokalizację swoich biur w Eurocentrum zdecydowały się takie firmy jak: Unilever, AB Foods Polska, Group One, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD Management oraz Randstad Polska. W Eurocentrum Office Complex, oprócz powierzchni biurowej, znajduje się także ponad 2 000 mkw. z różnorodną ofertą usługowo-restauracyjną: restauracje, kawiarnia, delikatesy, apteka z drogerią, centrum rehabilitacyjne, punkt manicure i pedicure, pralnia. Komfort użytkowania budynku przez pracowników jest dla nas kwestią kluczową. Na bieżąco poszerzamy więc wachlarz dostępnych usług dedykowanych najemcom - mówi Magdalena Terech, Head of Letting Office Department w Grupie Capital Park. Warto dodać, że budynek jest wyjątkowo przyjazny dla przyszłych najemców, nie tylko ze względu na komunikację i otoczenie, ale na proekologiczne rozwiązania. Ponadto dzięki wcześniejszej spłacie obligacji serii A uwolnimy hipotekę ustanowioną na nieruchomości zlokalizowanej w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Żelaznej 51/53, na której Grupa planuje realizację najważniejszego swojego projektu tj. rewitalizację terenów dawnej Fabryki Norblina. Grupa uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji w sierpniu br. Koncepcja zakłada powstanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej na poziomach od -1 do +8. Rewitalizacja zakłada zachowanie 10 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane w przyszły projekt. Obecnie Grupa jest w trakcie pozyskiwania  finansowania projektu oraz wprowadzania unikalnej koncepcji komercjalizacji obiektu. „Właściciele obligacji Capital Park mogą się cieszyć z wysokich kapitałów własnych grupy, dobrych wskaźników płynności, rozsądnego zadłużenia w stosunku do sumy bilansowej oraz silnego głównego udziałowca. Wysoko również należy ocenić zarządzanie spółką: terminową realizację inwestycji, zabezpieczenie kapitałowe prowadzonych projektów, czy komunikację z rynkiem” - podkreśla Remigiusz Iwan analityk rynku obligacji.

Rusza Vis à Vis Łódź! 10.10

Największą powierzchnię zajmuje supermarket spożywczy Intermarche. Ponadto w Vis à Vis działają także: Pepco, drogeria Rossmann, Euro Apteka, salon optyczny, piekarnia „Z pieca rodem” i Przysmaki Regionu. Na początku 2015 roku swoje lokale otworzą także; klub znanej łódzkiej sieci Fit Fabric Fitness oraz salony Ziaja i Play. Dla odwiedzających obiekt przeznaczono 100 miejsc parkingowych.

Capital Park kupuje dwa obiekty handlowe na Ursynowie 14.09

Wiodącym najemcą każdego z nich będzie sieć supermarketów Piotr i Paweł. Transakcja stanowi przykład jednoczesnego nabycia nieruchomości oraz podpisania kluczowej umowy najmu. Oba obiekty wejdą w przyszłości w skład nowego funduszu dywidendowego tworzonego przez Grupę Capital Park na podobieństwo zarządzanego przez Capital Park funduszu Real Estate Income Assets FIZ AN.
Pierwszy z obiektów będący przedmiotem transakcji zlokalizowany jest w sercu warszawskiego Ursynowa, na parterze budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulic Belgradzkiej i Rosoła. W największym z 9 nabywanych lokali, otwarty zostanie supermarket Piotr i Paweł o powierzchni ok. 2200 mkw. Druga nieruchomość, to parter handlowy w budynku biurowym przy ulicy Pileckiego, w którym ok. 1000 mkw. również zajmie znana sieć spożywcza wywodząca się z Poznania. Łączna powierzchnia najmu w obu nieruchomościach to ok. 4500 mkw. GLA. Umowy z kluczowym najemcą podpisano na okres 10 lat.
Oba obiekty są w chwili obecnej w fazie budowy. Planowany termin oddania do użytku nieruchomości przy ulicy Pileckiego to druga połowa 2015 r. Obiekt przy Belgradzkiej natomiast zostanie otwarty w drugiej połowie 2016 r. Dodatkowymi atutami obu obiektów są przestronne parkingi pozwalające okolicznym mieszkańcom na dokonywanie szybkich i łatwych zakupów w drodze do domu oraz bliska odległość od przystanków komunikacji miejskiej.
- Równoległe przeprowadzenie transakcji kupna oraz podpisanie umowy z wiodącym najemcą są przykładem działania Capital Park polegającego na nabywaniu nieruchomości ze znacznym potencjałem oraz budowaniu ich wartości - komentuje Wojciech Nowakowski, Investment Manager w Capital Park. To kolejna, po niedawnym kupnie nieruchomości handlowej w Toruniu, nasza inwestycja w obiekty nieprzekraczające 5000 mkw. GLA, będąca odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku.
Nowe nieruchomości handlowe wzbogacą portfolio Capital Park powiększając jednocześnie generowane przez Grupę przychody z najmu. Zgodnie z jej strategią, obiekty te w przyszłości wejdą w skład nowego funduszu dywidendowego tworzonego przez Grupę Capital Park na podobieństwo zarządzanego przez Capital Park funduszu Real Estate Income Assets FIZ AN, oferującego cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z komercyjnego wynajmu.

Eurocentrum Office Complex ma już generalnego wykonawcę dla drugiej fazy inwestycji 05.08

Eurocentrum Office Complex będzie jednym z największych ekologicznych biurowców w Warszawie. W czerwcu br. Grupa Capital Park oddała do użytku, w ramach pierwszej fazy inwestycji, dwa budynki - Beta i Gamma, o łącznej powierzchni 42 337 mkw.Druga fazarealizacji projektu obejmie piętnastokondygnacyjny budynek Delta o powierzchni najmu 27 241 mkw. Generalnym wykonawcą nowe fazy została firma Erbud SA.

Art Norblin otrzymał pozwolenie na budowe 03.08

Realizacja tak skomplikowanych projektów stanowi prawdziwe wyzwanie nawet dla doświadczonych inwestorów. Przez prawie sześć lat od zakupu nieruchomości powstały dziesiątki tomów dokumentacji historycznej, konserwatorskiej i budowlanej, nad projektem pracował zespół ponad pięćdziesięciu specjalistów, zatrudnialiśmy dodatkowo wielu konsultantów, a prace te kosztowały już kilkanaście milionów złotych - mówi Kinga Nowakowska, dyrektor generalna Art Norblin Sp. z o. o. Koncepcja architektoniczna projektu rewitalizacji dawnej fabryki Norblina zakłada stworzenie 64 tys. mkw. GLA wysokiej jakości wielofunkcyjnej przestrzeni z dominującą funkcją biurową (40 tys. mkw.) oraz częścią usługowo-handlowo-kulturalną (24 tys. mkw.). Kompleks budynków, sięgających maksymalnie ósmego piętra, będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

Eurocentrum Office Complex ekologicznie świętuje uroczyste otwarcie 04.07

Eurocentrum Office Complex to jeden z największych ekologicznych biurowców w stolicy.
- Z wielką dumą i przyjemnością możemy pokazać dziś efekt tego, co zapowiadaliśmy chociażby podczas uroczystości zawieszenia wiechy - mówi Sylwia Filewicz, dyrektor Działu Deweloperskiego w Grupie Capital Park, która podczas otwarcia oprowadzała po budynku i prezentowała wykorzystane w obiekcie rozwiązania. - Eurocentrum posiada nowoczesne, proekologiczne koncepty związane nie tylko z samym funkcjonowaniem obiektu, ale również budowaniem takiej świadomości wśród jego użytkowników- dodaje Sylwia Filewicz.
Realizacja I fazy obiektu przebiegła zgodnie z zakładanym harmonogramem i zajęła 23 miesiące. Generalnym wykonawcą była firma ERBUD SA. - Eurocentrum Office Complex to kolejna czołowa inwestycja biurowa w Polsce zrealizowana przez spółkę Erbud przy zachowaniu najwyższych standardów budowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych- podkreśla Józef Zubelewicz, prezes Erbud SA. -Cieszmy się, że nasi partnerzy doceniają profesjonalizm zespołu Erbudu i powierzają nam realizację projektów najwyższej klasy - dodaje. Otwarcie, jak cała inwestycja, zostało zorganizowane tak, aby podkreślić proekologiczny charakter obiektu. Oficjalna część uroczystości odbyła się na jedenastym piętrze budynku, w jednym z zielonych wysokich na 3 piętra atriów z naturalną roślinnością. Goście mogli odbyć jazdę próbną elektrycznym BMWi3 oraz przy lampce szampana zapoznać się nowoczesnymi ekologicznymi rozwiązaniami potwierdzonymi precertyfikatem LEED CS Gold. Autorem projektu Eurocentrum Office Complex jest uznana pracownia PRC Architekci.

Capital Park S.A. („Spółka”) pozyskała 35 mln zł w drodze emisji obligacji. 04.07

Spółka wyemitowała 3-letnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł („Obligacje”). Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 5,5%. Obligacje zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane z emisji Obligacji Spółka przeznaczy na zrefinansowanie części obligacji serii A których termin wykupu przypada na 9 lipca 2015 r. w drodze przedterminowego wykupu. - Nasza emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową Grupy Capital Park. Zebraliśmy zapisy na kwotę większą niż planowaliśmy, osiągając w ten sposób cel emisji czyli optymalizację zapadalności zadłużenia. O sukcesie emisji zadecydował również fakt, że naszą Grupę cechuje jeden z najniższych na rynku wskaźników zadłużenia i wysokie saldo środków pieniężnych na rachunkach – komentuje Michał Koślacz Członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych.  Najważniejsze informacje na temat emisji Obligacji Emitent: Capital Park S.A. Rodzaj emitowanych obligacji: Niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii B Wielkość emisji: 350 000 sztuk o wartości nominalnej 100 zł każda Łączna wartość emisji: 35 000 000 zł Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,5% marży w skali roku Wypłata odsetek: Półroczna Cel emisji: Refinansowanie obligacji serii A Spółki w w drodze przedterminowego wykupu Termin wykupu: 13 czerwca 2017 Oferujący Noble Securities S.A. Emitent będzie się ubiegać o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst

61,1 mln euro kredytu dla Royal Wilanów 24.06

Grupa Capital Park uruchomiła kredyt na finansowanie biurowca Royal Wilanów, zlokalizowanego na rogu ulic Klimczaka i Przyczółkowej w Warszawie. Osiągnęliśmy wymagany przez bank poziom wkładu własnego oraz komercjalizacji obiektu, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej transzy kredytu. Łączna kwota kredytu inwestycyjnego przyznanego przez PKO Bank Polski wynosi 61,1 mln euro – poinformował Michał Majewski, Treasury Manager Grupy Capital Park. Budowa biurowca Royal Wilanów rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończony został etap budowy parkingów podziemnych, obecnie trwa montaż pionowych elementów konstrukcji na poziomie parteru. Oddanie do użytkowania planowane jest w sierpniu kwartale 2015 r. Royal Wilanów będzie obiektem pięciokondygnacyjnym, w którym znajdzie się 29 787 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W podziemnej części budynku znajdzie się trzykondygnacyjny parking na 915 miejsc postojowych dla najemców i klientów oraz parking rowerowy. 270 miejsc parkingowych będzie ogólnodostępne, dzięki czemu goście i klienci z łatwością będą mogli pozostawić samochód i udać się na spotkanie, co jest obecnie problematyczne w większości warszawskich biurowców. Biurowiec posiadać będzie również część handlowo-usługową (6 920 mkw.) z bogatą ofertą gastronomiczną z ogródkami letnimi oraz liczne sklepy i punkty usługowe. W Wilanowskim projekcie znajdą się delikatesy Piotr i Paweł, stand-up bar „Słony” Magdy Gessler, browar i restauracja Bierhalle, flagowa winiarnia z restauracją Fine Wine & Spirits, francuska naleśnikarnia Bastylia Champagne Bar & Creperia, oraz między innymi takie sklepy jak śródziemnomorskie delikatesy Piccola Italia i oferujący produkty spożywcze premium Krakowski Kredens. Grupa Capital Park będzie jednym z najemców części biurowej budynku. Autorem projektu architektonicznego jest pracownia JEMS Architekci. Za komercjalizację części handlowej odpowiada BOIG, zaś biurowej – Colliers International.

Uzupełnienie informacji o przedterminowym wykupie obligacji serii A z dn. 16 czerwca 2014r. 16.06

W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 9 czerwca 2014 r. Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o przedterminowym wykupie Obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. („Obligacje”), Emitent niniejszym informuje, że liczba Obligacji podlegająca przedterminowemu wykupowi to 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych. Środki pieniężne przeznaczone na przedterminowy wykup Obligacji Emitent pozyskał z emisji 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 zł, które przydzielone zostały w dniu 12 czerwca 2014 r.

Grupa Capital Park zaprasza wszystkich inwestorów 24 czerwca 2014 r. na pierwszy Dzień Inwestora. 14.06

Podczas Dnia Otwartego będą mieli Państwo okazję spotkać się z Zarządem spółki Capital Park, który chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. W trakcie spotkania omówimy wyniki finansowe Grupy Capital Park, przedstawimy plany Grupy na kolejne lata, zaprezentujemy nasze kluczowe inwestycje: ekologiczny biurowiec Eurocentrum Office Complex, wielofunkcyjny projekt Royal Wilanów i unikalny postindustrialny Art Norblin. Na zakończenie Dnia Inwestora zapraszamy na poczęstunek i lampkę szampana z widokiem na panoramę Warszawy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 16 czerwca 2014 wysyłając maila: relacjeinwestorskie@capitalpark.pl Program spotkania: 10.00 - 10:15 Powitanie i rejestracja uczestników w recepcji budynku Eurocentrum Office Complex w Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie 10:15 - 11:00 Przejazd autokarem do unikalnego projektu Art Norblin, ul. Żelazna 51/53 i prezentacja projektu, jego stanu obecnego oraz planów na przyszłość 11:00 - 12:00 Przejazd autokarem na budowę wielofunkcyjnego projektu Royal Wilanów, zlokalizowanego na rogu ulic Przyczółkowej i Klimczaka i prezentacja stanu budowy, której zakończenie planowane jest na sierpień 2015 r. 12:00 - 12:30 Powrót do Eurocentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 136 i prezentacja naszego największego ekologicznego biurowca oddanego do użytku w maju br. 12:30 - 14:00 Lunch w Eurocentrum Office Complex

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A z dn. 9 czerwca 2014r. 14.06

Na podstawie punktu 37.C (Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. przez Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) („Obligacje”), Emitent niniejszym zawiadamia o Przedterminowym Wykupie Obligacji w IV terminie płatności odsetek, tj. w dniu 9 lipca 2014 r. Wysokość kwoty Przedterminowego Wykupu zostanie przez Emitenta podana w odrębnym zawiadomieniu w późniejszym terminie. Zgodnie z punktem 37.C warunków emisji Obligacji, niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (http://www.capitalpark.pl) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 9 czerwca 2014 r., tj. na 30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji. Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

Eurocentrum Office Complex największy ekologiczny biurowiec otrzymał pozwolenie na użytkowanie. 30.05

30 maja Grupa Capital Park otrzymała pozwolenie na użytkowanie I fazy biurowca Eurocentrum Office Complex w Al. Jerozolimskich 134. - Jesteśmy dumni, że udało nam się dotrzymać zakładanych terminów realizacji i z początkiem czerwca do budynku będą mogli wprowadzać się już nasi najemcy - mówi Sylwia Filewicz, dyrektor działu deweloperskiego w Grupie Capital Park.30

Capital Park kupuje nowe projekty high-street w Olsztynie i w Warszawie 20.05

Pierwsza z tych nieruchomości to lokal o powierzchni 300,64 mkw. zlokalizowany w ścisłym centrum Olsztyna przy skrzyżowaniu głównych ulic handlowych miasta: Piłsudskiego, Pieniężnego i 1 Maja. Lokal został kupiony z obowiązującą 5-letnią umową najmu z mBankiem. Druga kupiona przez Capital Park nieruchomość high-street, to dwupoziomowy lokal o łącznej powierzchni 385,8 mkw., zlokalizowany w Warszawie, przy Al. KEN 18. Nieruchomości high-street, czyli lokale handlowo-usługowe zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych miast, to segment mający duży potencjał rozwoju. Od kilku już lat, centra miast, a tym samym główne ulice handlowe, przechodzą dużą rewitalizację. Stają się ośrodkami życia towarzyskiego miasta oraz centrami handlu. Tę zmianę widać już bardzo wyraźnie w Warszawie, gdzie ulica Mokotowska czy Bracka zyskały całkiem nowy klimat i wymiar – można tu znaleźć butiki znanych światowych marek, ale również sklepy znanych polskich projektantów, a same ulice są pełne życia do późnych godzin nocnych. Dlatego rozwijamy nasz portfel nieruchomości high-street, ponieważ jesteśmy przekonani, że będą one generowały ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji. Nieruchomości, które kupiliśmy mogą też w przyszłości poszerzyć pierwszy na polskim rynku fundusz nieruchomości high-street Real Estate Income Assets FIZ AN, bądź też wejść w skład nowego funduszu o podobnym charakterze – powiedział Marcin Juszczyk, Członek Zarządu oraz Dyrektor Inwestycyjny Capital Park S.A.

Nabycie akcji przez Członka Zarządu 14.05

Zarząd Capital Park S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2014 r. Członek Zarządu Spółki nabył łącznie 19.980 sztuk akcji. Spółka konsekwentnie realizuje swoje krótko i długoterminowe cele. Opierając się na osiągniętych wynikach Capital Park S.A. w 2013 roku oraz bieżącej rynkowej wycenie akcji, Zarząd jest przekonany, że warto inwestować w akcje Spółki.14

Zwołanie WZA 12.05

Zarząd CAPITAL PARK S.A. ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 12 maja 2014 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2, w Hotelu Sheraton, Sala Paris, I piętro. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A. znajdą Państwo w zakładce WZA.

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą 03.04

Zarząd Capital Park S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu łącznie 18.245 sztuk akcji Capital Park S.A. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wyniki finansowe za 2013 rok potwierdziły założenia naszego biznes planu.

Chat inwestorski 26.03

Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim dotyczący wyników finansowych za 2013 rok, który odbędzie się na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Na Państwa pytania odpowie Jan Motz, Prezes Zarządu Capital Park S.A. Chat z Janem Motzem

Willa Syrena 14.03

Capital Park sprzedał projekt mieszkaniowy Willa Syrena przy ul. Grobla Świętego Jerzego 5 w Elblągu

Rozpoczęcie budowy Vis à Vis w Łodzi 18.02

Rozpoczęcie budowy Vis à Vis w Łodzi 18 lutego 2014 r. rozpoczęła się budowa drugiego street malla Vis à Vis. Obiekt powstanie w Łodzi przy ulicy Zgierskiej. Zakończenie budowy przewidziane jest na IV kw. 2014 r.

Debiut na GPW 13.12

Capital Park zadebiutował dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych

Capital Park przydzielił wszystkie oferowane akcje 04.12

Capital Park przydzielił wszystkie oferowane akcje. Redukcja w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 25,962%.

Prospekt emisyjny Capital Park S.A 14.11

Zatwierdzenie prospektu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Capital Park S.A. Spółka zamierza opublikować prospekt 18 listopada 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14.10

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Real ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN 14.09

Capital Park z sukcesem sprzedał certyfikaty Real ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN na kwotę blisko 64 mln zł Grupa Capital Park, jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce, utworzyła wraz z Open Finance TFI SA unikalny na polskim rynku Fundusz REAL ESTATE INCOME ASSETS FIZ AN („Fundusz”) i z sukcesem sprzedała w ofercie prywatnej 85% certyfikatów Funduszu, czyli wszystkie oferowane do sprzedaży. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto. Podmiotem pośredniczącym w sprzedaży certyfikatów był Dom Maklerski Noble Securities SA. W najbliższej przyszłości rozpoczęte zostaną działania, których celem będzie doprowadzenie do wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.