Półroczne

 • SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANE
 • Prezentacja wyników Grupy za I półrocze 2018 r.
 • Wybrane dane finansowe
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Capital Park za I półrocze 2018 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park za I półrocze 2018 r.
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park za I półrocze 2018 r.
 • JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
 • Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Capital Park SA za I półrocze 2018 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park SA za I półrocze 2018 r.
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park SA za I półrocze 2018

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Capital Park za pierwsze półrocze 2017
 • Sprawozdanie Zarzadu Capital Park SA za pierwsze półrocze 2017
 • Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Capital Park SA za pierwsze półrocze 2017
 • Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za pierwsze półrocze 2017
 • Skrocone Srodroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Capital Park za pierwsze półrocze 2017
 • Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Capital Park za pierwsze półrocze 2017

 • I półrocze 2016
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park SA za I półrocze 2016
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park SA za I półrocze 2016
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Capital Park SA za I półrocze 2016
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2016
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2016
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Capital Park za I pólrocze 2016

 • I półrocze 2015
 • Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park SA za I półrocze 2015
 • Skrócony Śródroczny Jednostkowy Raport Capital Park SA za I półrocze 2015
 • Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2015
 • Skrócony Sródroczny Skonsolidowany Raport Grupy Kapitalowej Capital Park za I półrocze 2015

 • I półrocze 2014
 • Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za I półrocze 2014
 • Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2014
 • Skrócony raport śródroczny Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2014

 • I półrocze 2013
 • Raport półroczny Capital Park SA
 • Raport półroczny Grupy Kapitałowej Capital Park

 • I półrocze 2012
 • Oświadczenie Zarządu do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 roku
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Park S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku
 • Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Capital Park S.A. za okres kończący się 30 czerwca 2012 r.
 • Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku
 • Oświadczenia zarządu do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 roku
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku
 • Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park za okres kończący się 30 czerwca 2012 roku