RAPORTY BIEŻĄCE
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2019

Data
Typ
Numer
Tytuł
2019.12.06 ESPI 46/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.12.12 ESPI 45/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce Pobierz
2019.12.06 ESPI 44/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.12.06 ESPI 43/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce Pobierz
2019.11.27 ESPI 42/2019 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Spółki. Pobierz
2019.10.31 ESPI 41/2019 podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości Pobierz
2019.10.23 ESPI 40/2019 Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 8 października 2019 r. przez Townsend Holding B.V. Pobierz
2019.09.24 ESPI 39/2019 przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Pobierz
2019.09.19 ESPI 38/2019/K Korekta raportu bieżącego nr 38/2019 – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta Pobierz
2019.09.19 ESPI 38/2019 Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta Pobierz
2019.08.21 ESPI 37/2019 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Pobierz
2019.08.07 ESPI 36/2019 Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta Pobierz
2019.07.12 ESPI 35/2019 Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki. Pobierz
2019.07.10 ESPI 34/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.07.01 ESPI 33/2019 Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW Pobierz
2019.06.24 ESPI 32/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2019 roku. Pobierz
2019.06.20 ESPI 31/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 20 czerwca 2019 roku Pobierz
2019.06.12 ESPI 30/2019 Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 28 maja 2019 r. przez MIRELF VI B.V. Pobierz
2019.06.12 ESPI 29/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na jego wniosek do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r. Pobierz
2019.05.31 ESPI 28/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce Pobierz
2019.05.30 ESPI 27/2019 Wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku oraz zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r. Pobierz
2019.05.27 ESPI 26/2019 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta Pobierz
2019.05.27 ESPI 25/2019 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce Pobierz
2019.05.22 ESPI 24/2019 Wyłączenie z konsolidacji jednostek zależnych od Emitenta. Pobierz
2019.05.22 ESPI 23/2019 Otrzymanie zawiadomienia w trybie stanu posiadania akcji Pobierz
2019.05.20 ESPI 22/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. Pobierz
2019.05.20 ESPI 21/2019 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Pobierz
2019.05.14 ESPI 20/2019 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Pobierz
2019.05.13 ESPI 19/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.05.13 ESPI 18/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.05.13 ESPI 17/2019 Zmiana praw wynikających z akcji Spółki Pobierz
2019.05.13 ESPI 16/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V. Pobierz
2019.05.10 ESPI 15/2019 Warunkowa rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz otrzymanie informacji o warunkowym powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej. Pobierz
2019.05.09 ESPI 14/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.04.26 ESPI 13/2019 Zawarcie znaczących umów przez jednostki zależne od Emitenta Pobierz
2019.04.23 ESPI 12/2019 Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki Pobierz
2019.04.12 ESPI 11/2019 Uzupełnienie brakującego elementu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego. Pobierz
2019.04.11 ESPI 10/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Pobierz
2019.04.08 ESPI 09/2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 8 kwietnia 2019 roku Pobierz
2019.03.21 ESPI 08/2019 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję Pobierz
2019.03.11 ESPI 07/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA Pobierz
2019.03.08 ESPI 06/2019 Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Pobierz
2019.03.08 ESPI 05/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta Pobierz
2019.03.08 ESPI 04/2019 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Pobierz
2019.03.08 ESPI 03/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V. Pobierz
2019.02.26 ESPI 02/2019/K Korekta raportu bieżącego 2/2019 – zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Pobierz
2019.02.25 ESPI 02/2019 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Pobierz
2019.01.31 ESPI 01/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Pobierz