Seria M

  • Nota informacyjna spółki Capital Park S.A

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii M
Wielkość emisji
151.250 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 EUR
Oprocentowanie
Stałe, 4,10% w skali roku
Wypłata odsetek
Półroczna
Wartość emisji
15.125.000 EUR
Cel emisji
Finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy Emitenta, zmiana struktury walutowej zadłużenia Grupy Emitenta poprzez refinansowanie obligacji Emitenta zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub refinansowanie zadłużenia korporacyjnego Emitenta.
Termin wykupu obligacji
21 grudnia 2020 roku