Seria K

  • Nota informacyjna spółki Capital Park S.A

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii K
Wielkość emisji
156.700 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 EUR
Oprocentowanie
Stałe, 4,10% w skali roku
Wypłata odsetek
Półroczna
Wartość emisji
15.670.000 EUR
Cel emisji
Zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r. oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy
Termin wykupu obligacji
27 kwietnia 2020 roku