Seria J

  • Warunki Emisji Obligacji Serii J

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii J
Wielkość emisji
20.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 EUR
Oprocentowanie
Stałe, 3,75% w skali roku
Wypłata odsetek
kwartalna
Wartość emisji
2.000.000 EUR
Cel emisji
Zmiana profilu walutowego zadłużenia Spółki poprzez refinansowanie obligacji zapadających w 2017 r. oraz finansowanie potrzeb inwestycyjnych Grupy.
Termin wykupu obligacji
17 marca 2020 roku