Seria I

  • Nota informacyjna spółki Capital Park S.A

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii I
Wielkość emisji
58.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 zł
Oprocentowanie
zmienne, WIBOR 3M + 4,8% marży w skali roku
Wypłata odsetek
kwartalna
Wartość emisji
5.800.000 zł
Cel emisji
Brak
Termin wykupu obligacji
15 kwietnia 2019 roku
Rynek notowań
ASO CATALYST GPW i BondSpot