Seria B

  • Nota informacyjna spółki Capital Park S.A

Rodzaj emitowanych obligacji
Niezabezpieczone 3-letnie obligacje na okaziciela serii B
Wielkość emisji
350.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równiej 100 zł
Oprocentowanie
zmienne, WIBOR 6M + 5,5% marży w skali roku
Wypłata odsetek
półroczna
Wartość emisji
35.000.000 zł
Cel emisji
Refinansowanie 350.000 sztuk obligacji serii A w drodze przedterminowego wykupu
Termin wykupu obligacji
12 czerwca 2017 roku
Rynek notowań
ASO CATALYST GPW i BondSpot (od 4 sierpnia 2014)
Animator i Autoryzowany Doradca
Noble Securities SA