DOKUMENTY KORPORACYJNE
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
WZA
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Zwołanie WZA
Formularz
Uchwały WZA
WZA Transmisje

Prospekt emisyjny

Informacja o dokonaniu przydziału akcji Serii C CAPITAL PARK S.A. Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu.pdf Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA III część – Załączniki.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA II część – Sprawozdania Finansowe.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA I część dokumentu.pdf Pobierz
Prospekt Emisyjny Capital Park SA – cały dokument Pobierz

ŁAD KORPORACYJNY

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane Dane Finansowe za lata 2013-2017 Pobierz

STRATEGIA

Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości portfela poprzez: UKOŃCZENIE Z SUKCESEM REALIZOWANYCH PROJEKTÓW AKTYWNE ZARZĄDZANIE PORTFELEM AKTYWÓW GENERUJĄCYCH DOCHÓD I WZROST WARTOŚCI IDENTYFIKACJA NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność, otwartość, wzajemny szacunek i zaufanie to wartości niezwykle bliskie działalności biznesowej Grupy Capital Park. Grupa kieruje się zasadą równego traktowania wszystkich pracowników oraz wspiera przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, aktywnie podchodząc do zwiększania różnorodności i zapewnienia równych szans rozwoju zawodowego wśród pracowników, co przekłada się na efektywność pracy i rozwój Grupy. Zarząd Grupy kładzie szczególny nacisk na stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy sobą, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Podejmując decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, Grupa kieruje się doświadczeniem zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do zakresu powierzanych zadań. Grupa zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych.

INFORMACJE NA TEMAT DYWIDENDY

W okres od założenia Spółki, Spółka nie wypłacała dywidendy. Spółka nie planuje w najbliższych latach wypłaty dywidendy swoim akcjonariuszom, natomiast zamierza przeznaczyć ewentualne zyski uzyskiwane przez kolejne trzy lata na potrzeby finansowania i rozwoju swojej działalności. Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy w przyszłości w zależności od wyników finansowych oraz wypracowanych przepływów pieniężnych.

REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Regulamin Zarządu Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz

PROGRAM MOTYWACYJNY

Zgodnie z aktualizacją wyceny programu motywacyjnego dokonaną na dzień 31 grudnia 2014 r. założono, że łącznie w ramach programu wymianie na akcje będzie podlegać 3 558 035 warrantów. Całkowita wartość programu, wyceniona z uwzględnieniem powyższej ilości warrantów oraz bieżącego kursu akcji Spółki została oszacowana na 10 958 tys. PLN, tj. o 8 929 tys. PLN mniej niż wartość szacowna na koniec ubiegłego roku. Do wyceny warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wykorzystano model Blacka-Scholesa, która umożliwia oszacowanie bieżącej wartości tych warrantów.

PLANY POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Plan połączenia SO SPV 106 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV1”) SP.K. Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 2 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV2”) SP.K Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 3 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV3”) S.K. i CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV5”) S.K. Pobierz
Plan połączenia SO SPV 133 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV4”) SP.K. Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 5 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY („SPV6”) SP. Z O.O. Pobierz

STATUT SPÓŁKI

Statut spółki Pobierz

WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pan Jan Motz, Prezes Zarządu, pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiada za tworzenie strategii i definiowanie kierunków rozwoju Grupy, identyfikuje nowe projekty, nadzoruje w szczególności obszary: relacje inwestorskie, przygotowanie, budowa i komercjalizacja projektów inwestycyjnych, koncentrując się przede wszystkim na projektach biurowych. Pan Marcin Juszczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych, współtworzy strategię, identyfikuje projekty inwestycyjne, przygotowuje finansowanie, sprawuje nadzór nad obszarami: planowanie i przygotowanie inwestycji, transakcje M&A, finanse oraz odpowiada za relacje inwestorskie. Pani Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzanie nieruchomościami, komercjalizacja nieruchomości handlowych, relacje inwestorskie, marketing, rozwijanie unikalnej koncepcji „Biuro Plus”, Dyrektor Generalna projektu Fabryki Norblina.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu Pobierz

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 Pobierz

BIEGŁY REWIDENT

Informacja o braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Capital Park S.A.
Oświadczenie o stosowaniu zasad dobrych praktyk w 2017 Pobierz

2020

13.03.2020

Ogłoszenie o odwołaniu WZA Pobierz

16.03.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NZW Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie głosów na NZW Pobierz