DOKUMENTY KORPORACYJNE
Prospekt emisyjny
Ład korporacyjny
WZA
Dywidenda
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Zwołanie WZA
Formularz
Uchwały WZA
WZA Transmisje

Prospekt emisyjny

Informacja o dokonaniu przydziału akcji Serii C CAPITAL PARK S.A. Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu.pdf Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA III część – Załączniki.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA II część – Sprawozdania Finansowe.pdf Pobierz
Prospekt Capital Park SA I część dokumentu.pdf Pobierz
Prospekt Emisyjny Capital Park SA – cały dokument Pobierz

ŁAD KORPORACYJNY

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane Dane Finansowe za lata 2013-2017 Pobierz

STRATEGIA

Celem Grupy Capital Park jest maksymalizacja wartości istniejących projektów, uwalnianie zbudowanej wartości portfela nieruchomości poprzez sprzedaż ustabilizowanych aktywów i stopniową dystrybucję środków pieniężnych do akcjonariuszy, a także nabywanie nowych projektów w celu dalszego rozwoju.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność, otwartość, wzajemny szacunek i zaufanie to wartości niezwykle bliskie działalności biznesowej Grupy Capital Park. Grupa kieruje się zasadą równego traktowania wszystkich pracowników oraz wspiera przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji, aktywnie podchodząc do zwiększania różnorodności i zapewnienia równych szans rozwoju zawodowego wśród pracowników, co przekłada się na efektywność pracy i rozwój Grupy. Zarząd Grupy kładzie szczególny nacisk na stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy sobą, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Podejmując decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, Grupa kieruje się doświadczeniem zawodowym, stażem pracy w zawodzie, posiadanym wykształceniem stosownie do zakresu powierzanych zadań. Grupa zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia przez kandydatów kryteriów merytorycznych. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzą członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa, ekonomii i finansów oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Na 31 grudnia 2019 roku w skład Zarządu wchodziła jedna kobieta i dwóch mężczyzn a w skład Rady Nadzorczej wchodziły trzy kobiety i trzech mężczyzn.  Kluczowa kadra menedżerska, obejmująca dyrektorów poszczególnych departamentów tj. inwestycyjnego, finansowego, księgowego, prawnego, budowlanego, wynajmu handlowego, wynajmu biurowego, zarządzania nieruchomościami i relacji inwestorskich, składa się z 6 kobiet i 3 mężczyzn.  Na 31 grudnia 2019 roku 60% wszystkich pracowników i konsultantów Grupy stanowiły kobiety.

INFORMACJE NA TEMAT DYWIDENDY

Zarząd Capital Park SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z rekomendacją do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 2,10 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 227.501.395,80 zł. 

REGULAMINY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz

PROGRAM MOTYWACYJNY

W związku z wystąpieniem Zmiany w Zakresie Kontroli, tj. zmniejszeniem bezpośredniego i pośredniego udziału Grupy Patron Capital poniżej 25% głosów w Spółce, na podstawie punktu 8.3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, wszystkie warranty wydane do czasu zaistnienia Zmiany w Zakresie Kontroli stały się wykonalne w trybie natychmiastowym. Tym samym, zgodnie z uchwałą 16/06/2019 z 20 czerwca 2019 roku, Program Motywacyjny dla członków Zarządu i Wtórnych Osób Uprzywilejowanych został zamknięty.

PLANY POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Plan połączenia SO SPV 106 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV1”) SP.K. Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 2 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV2”) SP.K Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 3 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV3”) S.K. i CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV5”) S.K. Pobierz
Plan połączenia SO SPV 133 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY SP. Z O.O. („SPV4”) SP.K. Pobierz
Plan połączenia CP PROPERTY 5 SP. Z O.O. oraz CP PROPERTY („SPV6”) SP. Z O.O. Pobierz

STATUT SPÓŁKI

Statut spółki Pobierz

WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pan Jan Motz, Prezes Zarządu, pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiada za tworzenie strategii i definiowanie kierunków rozwoju Grupy, identyfikuje nowe projekty, nadzoruje w szczególności obszary: relacje inwestorskie, przygotowanie, budowa i komercjalizacja projektów inwestycyjnych, koncentrując się przede wszystkim na projektach biurowych. Pan Marcin Juszczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycyjnych i Finansowych, współtworzy strategię, identyfikuje projekty inwestycyjne, przygotowuje finansowanie, sprawuje nadzór nad obszarami: planowanie i przygotowanie inwestycji, transakcje M&A, finanse oraz odpowiada za relacje inwestorskie. Pani Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjna sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzanie nieruchomościami, komercjalizacja nieruchomości handlowych, relacje inwestorskie, marketing, rozwijanie unikalnej koncepcji „Biuro Plus”, Dyrektor Generalna projektu Fabryki Norblina.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu Pobierz

RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 Pobierz
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 Pobierz

BIEGŁY REWIDENT

Informacja o braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Capital Park S.A.
Oświadczenie o stosowaniu zasad dobrych praktyk w 2017 Pobierz

2020

28.08.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie głosów Pobierz
Klauzula informacyjna RODO Pobierz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA

Ogłoszenie zarządu o zwołaniu ZWZA Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZA za 2019 rok Pobierz

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki Capital Park S.A. za rok obrotowy 2019 oraz z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019 Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park SA za rok obrotowy 20198 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 Pobierz
Sprawozdanie z oceny zbadanego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki CAPITAL PARK S.A. w 2019 roku Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej sposobu wypełniania przez Capital Park S.A. w 2019 roku obowiązków informacyjnych Pobierz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie Finansowe Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r. Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. Pobierz

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2019 r. Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r. Pobierz
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2019 r. Pobierz

13.03.2020

Ogłoszenie o odwołaniu WZA Pobierz

16.03.2020

Ogłoszenie o zwołaniu NZW Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie głosów na NZW Pobierz

Dywidenda

PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY W EURO ZA 2019 ROK:
Uchwała zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro przez Capital Park
Pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro przez Capital Park Pobierz
Załącznik nr 2 do uchwały zarządu w sprawie przyjęcia procedury wypłaty dywidendy w euro przez Capital Park Pobierz
Harmonogram dla płatności dywidendy w euro. Pobierz