Bieżące

DataTypNumerTytułPlik
19.09.2019ESPI38/2019/KKorekta raportu bieżącego nr 38/2019 – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
19.09.2019ESPI38/2019Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
21.08.2019ESPI37/2019Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
07.08.2019ESPI36/2019Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
12.07.2019ESPI35/2019Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki.
10.07.2019ESPI34/2019Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
01.07.2019ESPI33/2019Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
24.06.2019ESPI32/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2019 roku.
20.06.2019ESPI31/2019Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 20 czerwca 2019 roku
12.06.2019ESPI30/2019Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 28 maja 2019 r. przez MIRELF VI B.V.
12.06.2019ESPI29/2019Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na jego wniosek do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r.
31.05.2019ESPI28/2019Zawiadomienie o transakcjach na akcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce
30.05.2019ESPI27/2019Wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku oraz zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 r.
27.05.2019ESPI26/2019Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
27.05.2019ESPI25/2019Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
22.05.2019ESPI24/2019Wyłączenie z konsolidacji jednostek zależnych od Emitenta.
22.05.2019ESPI23/2019Otrzymanie zawiadomienia w trybie stanu posiadania akcji
20.05.2019ESPI22/2019Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.
20.05.2019ESPI21/2019Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
14.05.2019ESPI20/2019Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13.05.2019ESPI19/2019Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
13.05.2019ESPI18/2019Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
13.05.2019ESPI17/2019Zmiana praw wynikających z akcji Spółki
13.05.2019ESPI16/2019Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.
10.05.2019ESPI15/2019Warunkowa rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz otrzymanie informacji o warunkowym powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
09.05.2019ESPI14/2019Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
26.04.2019ESPI13/2019Zawarcie znaczących umów przez jednostki zależne od Emitenta
23.04.2019ESPI12/2019Zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki
12.04.2019ESPI11/2019Uzupełnienie brakującego elementu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.
11.04.2019ESPI10/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2019 roku.
08.04.2019ESPI9/2019Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 8 kwietnia 2019 roku
21.03.2019ESPI8/2019Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
11.03.2019ESPI7/2019Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
08.03.2019ESPI6/2019Żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
08.03.2019ESPI5/2019Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
08.03.2019ESPI4/2019Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
08.03.2019ESPI3/2019Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.
26.02.2019ESPI2/2019/KKorekta raportu bieżącego 2/2019 – zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
25.02.2019ESPI2/2019Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
31.01.2019ESPI1/2019Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
DataTypNumerTytułPlik
30.12.2018ESPI43/2018Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.
30.12.2018ESPI42/2018Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.
21.12.2018ESPI41/2018Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta.
14.12.2018ESPI40/2018Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.
03.12.2018ESPI39/2018 KWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku – korekta raportu bieżącego 38/2018
03.12.2018ESPI38/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku
29.11.2018ESPI37/2018Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
29.11.2018ESPI36/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
28.11.2018ESPI35/2018Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 listopada 2018 roku
27.11.2018ESPI34/2018Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku
20.11.2018ESPI33/2018Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku
19.11.2018ESPI32/2018Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
30.10.2018ESPI31/2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
24.10.2018ESPI30/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
09.10.2018ESPI29/2018Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
01.10.2018ESPI28/2018Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
29.08.2018ESPI27/2018Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Capital Park S.A.
09.08.2018ESPI26/2018Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
09.08.2018ESPI25/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
13.07.2018ESPI24/2018Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii N spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
10.07.2018ESPI23/2018Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019
02.07.2018ESPI22/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.
29.06.2018ESPI21/2018Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 29 czerwca 2018 roku. Powołanie członków Rady Nadzorczej Capital Park SA na kolejną kadencję.
20.06.2018ESPI20/2018Emisja obligacji serii N
18.06.2018ESPI19/2018Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
18.06.2018ESPI18/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
18.06.2018ESPI17/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
04.06.2018ESPI16/2018Informacja o emisji obligacji na okaziciela
30.05.2018ESPI15/2018Korekta numeracji raportów bieżących 12/2018 oraz 13/2018 z dnia 30 maja 2018r.
30.05.2018ESPI14/2018Kandydatury do Rady Nadzorczej Capital Park S.A.
30.05.2018ESPI13/2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.
25.04.2018ESPI12/2018Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii J przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.
04.04.2018ESPI11/2018Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
04.04.2018ESPI10/2018Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy o prace projektowe i roboty budowalne
28.02.2018ESPI9/2018Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
05.02.2018ESPI8/2018Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
31.01.2018ESPI7/2018Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
29.01.2018ESPI6/2018Wprowadzenie do obrotu obligacji serii M
12.01.2018ESPI5/2018Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
12.01.2018ESPI4/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
04.01.2018ESPI3/2018Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
04.01.2018ESPI2/2018Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
02.01.2018ESPI1/2018Korekta raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
DataTypNumerTytułPlik
28.12.2017ESPI53/2017Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
22.12.2017ESPI52/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
21.12.2017ESPI51/2017Przydział Obligacji serii M
18.12.2017ESPI50/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
15.12.2017ESPI49/2017Korekta zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
15.12.2017ESPI48/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
04.12.2017ESPI47/2017Informacja o emisji obligacji na okaziciela
28.11.2017ESPI46/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
21.11.2017ESPI45/2017Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
21.11.2017ESPI44/2017Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
21.11.2017ESPI43/2017Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
20.11.2017ESPI42/2017Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017
17.11.2017ESPI41/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
14.11.2017ESPI40/2017Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
27.10.2017ESPI39/2017Informacja o zakończeniu sprzedaży przez spółkę zależną od Emitenta certyfikatów inwestycyjnych
13.10.2017ESPI38/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
11.10.2017ESPI37/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
03.10.2017ESPI36/2017Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A
29.09.2017ESPI35/2017Korekta powiadomienia o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
25.09.2017ESPI34/2017Informacja o planowanej ofercie obligacji na okaziciela
22.09.2017ESPI33/2017Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
20.09.2017ESPI32/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2017
19.09.2017ESPI31/2017Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2017
19.09.2017ESPI30/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2017 roku
22.08.2017ESPI29/2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
17.08.2017ESPI28/2017Przedterminowy całkowity wykup obligacji serii D
19.07.2017ESPI27/2017Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
03.07.2017ESPI26/2017Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu Obligacji serii L i przydział Obligacji serii L
30.06.2017ESPI25/2017Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta
30.06.2017ESPI24/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017
29.06.2017ESPI23/2017Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 29 czerwca 2017 roku
20.06.2017ESPI22/2017Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
13.06.2017ESPI21/2017Informacja o emisji obligacji na okaziciela
01.06.2017ESPI20/2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.
17.05.2017ESPI19/2017Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
17.05.2017ESPI18/2017Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii F oraz G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
17.05.2017ESPI17/2017Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii H przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
15.05.2017ESPI16/2017Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
15.05.2017ESPI15/2017Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
27.04.2017ESPI14/2017Rejestracja obligacji serii K
12.04.2017ESPI13/2017Informacja o emisji obligacji na okaziciela
21.03.2017ESPI12/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A.
21.03.2017ESPI11/2017Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 marca 2017 roku
13.03.2017ESPI10/2017Informacja o planowanej ofercie prywatnej obligacji na okaziciela
01.03.2017ESPI9/2017Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych
28.02.2017ESPI8/2017Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego
22.02.2017ESPI7/2017Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA
22.02.2017ESPI6/2017Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A.
16.02.2017ESPI5/2017Rozpoczęcie przez Fundusze Patron przeglądu potencjalnych opcji dotyczących większościowego pakietu akcji Capital Park S.A.
27.01.2017ESPI4/2017Terminy przekazania raportów okresowych w 2017 roku
26.01.2017ESPI3/2017Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego CP SA w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
12.01.2017ESPI2/2017Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii H oraz I
03.01.2017ESPI1/2017Wprowadzenie do obrotu obligacji serii H i I
DataTypNumerTytułPlik
29.12.2016ESPI26/2016Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych serii B REIA II FIZ AN
19.12.2016ESPI25/2016Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta
19.10.2016ESPI24/2016Zmiany w składzie zarządu Capital Park S.A.
04.10.2016ESPI23/2016Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
03.10.2016ESPI22/2016Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
02.10.2016ESPI21/2016Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
01.10.2016ESPI20/2016Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
30.09.2016ESPI19/2016Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
26.09.2016ESPI18/2016Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych
23.09.2016ESPI17/2016Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
22.09.2016ESPI16/2016Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego
07.09.2016ESPI15/2016Warunkowa rejestracja przez KDPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CP SA
02.09.2016ESPI14/2016Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13_2016 z dnia 2 września 2016
02.09.2016ESPI13/2016Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
29.06.2016ESPI12/2016Wybor podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych
21.06.2016ESPI11/2016Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku
20.06.2016ESPI10/2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku
16.06.2016ESPI9/2016Zawiadomienie w sprawie zwiekszenia udzialu w ogolnej liczbie głosow na Walnym Zgromadzeniu Spolki
01.06.2016ESPI8/2016Korekta raportu biezacego Espi nr 6_2016
01.06.2016ESPI7/2016Informacje przekazane Spolce na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
01.06.2016ESPI6/2016Zmiana struktury kapitalu zakladowego Spolki w ramach warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego
24.05.2016ESPI5/2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A
29.02.2016ESPI4/2016Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego
18.02.2016ESPI3/2016Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku
29.01.2016ESPI2/2016Rezygnacja osoby zarządzającej
19.01.2016ESPI1/2016Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
04.01.2016EBI1/2016Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
DataTypNumerTytułPlik
24.09.2015ESPI25/2015Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
02.09.2015ESPI24/2015Ujawnienie informacji poufnej – podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż aktywa o znaczącej wartości
26.08.2015ESPI23/2015Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
25.08.2015ESPI22/2015Zmiana sumy hipoteki umownej na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od Emitenta
20.08.2015ESPI21/2015Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
17.08.2015ESPI20/2015Ustanowienie hipotek umownych na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od Emitenta
09.07.2015ESPI19/2015Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.
07.07.2015ESPI18/2015Zmiana znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
24.06.2015ESPI17/2015Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
23.06.2015ESPI16/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.
19.06.2015ESPI15/2015Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26.05.2015ESPI14/2015Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.
21.05.2015ESPI13/2015Niespełnienie się warunku rozwiązującego znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne od Emitenta
30.04.2015ESPI12/2015Rozwiązanie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta
30.04.2015ESPI11/2015Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta
02.04.2015ESPI10/2015Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
03.03.2015ESPI9/2015Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Capital Park S.A.
18.02.2015ESPI7/2015Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego
07.02.2015ESPI6/2015Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A.
30.01.2015ESPI5/2015Zawarcie oraz zmiana znaczących umów przez jednostkę zależną od Emitenta
16.01.2015ESPI4/2015Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
16.01.2015ESPI3/2015Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
16.01.2015ESPI2/2015Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
09.01.2015ESPI1/2015Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.
DataTypNumerTytułPlik
30.12.2014ESPI31/2014Zbycie aktywów o znacznej wartości do jednostki zależnej od Emitenta
23.12.2014ESPI30/2014Dojście do skutku emisji obligacji serii D Capital Park SA
19.12.2014ESPI29/2014Zawarcie aneksów do znaczących umów przez jednostkę zależną od Emitenta
05.12.2014ESPI28/2014Zawarcie umów znaczących
03.12.2014ESPI27/2014Warunki oferty obligacji serii D Capital Park SA
25.11.2014ESPI26/2014Zatwierdzenie prospektu dotyczącego publicznych oferty obligacji w ramach programu emisji obligacji przez Komisję Nadzoru Finansowego
20.11.2014ESPI25/2014Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C spółki Capital Park S.A. do ASO Catalyst
29.10.2014EBI2/2014Informacja o rozpoczęciu stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
23.10.2014ESPI24/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
21.10.2014ESPI23/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
15.10.2014ESPI22/2014Złożenie prospektu dotyczącego publicznej oferty obligacji w ramach programu emisji obligacji do Komisji Nadzoru Finansowego
04.09.2014ESPI21/2014Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo przez podmiot zależny od Spółki
28.08.2014ESPI20/2014Ujawnienie informacji poufnej – uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji Art Norblin w Warszawie przez spółkę zależną
30.07.2014ESPI19/2014Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
29.07.2014ESPI18/2014Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B spółki Capital Park S.A. do ASO Catalyst
09.07.2014ESPI17/2014Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.
08.07.2014ESPI16/2014Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
30.06.2014ESPI15/2014Zawarcie znaczącej umowy
15.05.2014ESPI14/2014Informacja o kosztach emisji akcji na okaziciela serii C spółki w ramach oferty publicznej
15.05.2014ESPI13/2014Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 12 maja 2014 r.
12.05.2014ESPI12/2014Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A. w dniu 12 maja 2014 r.
28.04.2014ESPI11/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
25.04.2014ESPI10/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
22.04.2014ESPI9/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
15.04.2014ESPI8/2014Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.
14.04.2014EBI1/2014Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
02.04.2014ESPI7/2014Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobe zarządzającą
07.03.2014ESPI6/2014Ustanowienie hipotek umownych na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od Emitenta
05.03.2014ESPI5/2014Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartosciowych
04.03.2014ESPI4/2014Wprowadzenie akcji serii A, B, C i E Capital Park S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii C
26.02.2014ESPI3/2014Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz E oraz przyjecie do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Park S.A.
14.02.2014ESPI2/2014Informacja o zarejestrowaniu podwyzszenia kapitału zakładowego Capital Park S.A. oraz tekst jednolity statutu
27.01.2014ESPI1/2014Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
DataTypNumerTytułPlik
17.12.2013ESPI6/2013Zakonczenie subskrypcji akcji serii C spółki Capital Park S.A.
12.12.2013ESPI5/2013Wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Capital Park S.A. oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania
11.12.2013ESPI4/2013Dopuszczenie papierów wartosciowych Capital Park S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
11.12.2013ESPI3/2013Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Capital Park S.A.
09.12.2013ESPI2/2013Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiazanej o transakcji nabycia akcji Capital Park S.A.
04.12.2013ESPI1/2013Przystapienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
04.12.2013EBI9/2013Przydział akcji serii C
18.11.2013EBI8/2013Publikacja prospektu emisyjnego
28.10.2013EBI7/2013Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji Capital Park S.A. na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
13.09.2013EBI6/2013Zmiana terminu publikacji półrocznego raportu okresowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za okres szesciu miesiecy zakonczony 30 czerwca 2013 roku
09.08.2013EBI5/2013Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Capital Park Spółka Akcyjna za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park 2013 rok
19.06.2013EBI4/2013Zawarcie znaczacej umowy na generalne wykonawstwo przez podmiot zalezny od Spółki
31.05.2013EBI3/2013Zawarcie pakietu umów leasingu zwrotnego nieruchomosci przez podmioty zależne od Emitenta
11.02.2013EBI2/2013Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Capital Park Spółka Akcyjna za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za 2012 rok
29.01.2013EBI1/2013Terminy publikacji raportów okresowych Capital Park S.A. w 2013 roku
DataTypNumerTytułPlik
24.09.2012EBI7/2012Termin publikacji półrocznych raportów okresowych Capital Park S.A. w 2012 roku
17.09.2012EBI6/2012Wybór biegłego rewidenta do przegladu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park za I półrocze 2012 roku
29.08.2012EBI5/2012Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii A
23.08.2012EBI4/2012Wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst
20.08.2012EBI3/2012Korekta raportu bieżacego nr 1/2012 – Uzyskanie dostepu do systemu EBI
20.08.2012EBI2/2102Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii A
20.08.2012EBI1/2012Uzyskanie dostepu do systemu EBI