KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2017 R. SPÓŁKI CAPITAL PARK

W 2017 roku przychody Grupy z wynajmu podstawowego wyniosły 126 mln PLN, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poziom komercjalizacji ukończonych budynków wynosił 89%, z czego 82% wybudowanej powierzchni generowało przychód (pozostałe 7% powierzchni najmu stanowią powierzchnie na które zawarto umowy najmu, ale przekazanie powierzchni najemcom nastąpi w 2018 r.). FFO (Funds From Operations) w 2017 wyniósł 38 mln PLN, tj. wzrósł o 20 mln PLN w porównaniu do roku 2016 r. Największy wpływ na osiągniętą w 2017 roku stratę netto w wysokości 10 mln PLN miała strata z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 85 mln PLN, spowodowana przede wszystkim  spadkiem kursu EUR/PLN z 4,424 na 31 grudnia 2016 do 4,1709 na 31 grudnia 2017 (dla porównania w 2016 roku Grupa zrealizowała zysk z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 69 mln PLN). W minionym roku koszty finansowe z tytułu kredytów i obligacji zmniejszyły się o 11 mln PLN i wyniosły 41 mln PLN. Na koniec 2017 roku wskaźnik zadłużenia Grupy, liczony jako zadłużenie netto do aktywów razem, wyniósł 45% i nieznacznie zmniejszył się od końca poprzedniego roku (46%). Spadek wskaźnika wynika z większej dynamiki wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych i salda gotówki w porównaniu do zmiany poziomu zadłużenia w 2017r. Warto zaznaczyć, że gdyby Grupa nie konsolidowała metodą pełną, funduszy REIA FIZAN i REIA II FIZAN, składających się łącznie z 47 nieruchomości, wskaźnik zadłużenia Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósłby 44%. Dzięki refinansowaniu kredytów i obligacji w latach 2016–2017 Grupa zdołała obniżyć średnioważony koszt obsługi długu (stopa referencyjna + marża) o 33%, z 4,57% na koniec 2015 roku do 3,06% na koniec 2017 roku, co dało oszczędności w 2017 roku na poziomie 12 mln PLN pomimo, wzrostu salda zadłużenia o 33 mln EUR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym 2017.