News

mDom Maklerski: Capital Park – kupuj

Sprzedaż aktywów i dywidenda. W ciągu kilku miesięcy Capital Park odda do użytku dwa duże projekty deweloperskie – Royal Wilanów i Eurocentrum Delta, co zwiększy powierzchnię nieruchomości pracujących o 70% do ponad 150 tys. m2. Na koniec 2015 roku niemal 80% wartości portfela nieruchomości Spółki będą stanowiły nieruchomości pracujące o wartości bliskiej 1,4 mld PLN oraz NAV około 550 mln PLN. Celem zarządu jest sprzedaż powyższych aktywów. W naszej ocenie, pozyskana gotówka mogłaby zostać podzielona między dywidendę a nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Widzimy duże szanse na sprzedaż w 2016 r. kompleksu Eurocentrum po cenie zbliżonej do wartości bilansowej (scenariusz nie uwzględniony jeszcze w naszych projekcjach finansowych). Szacujemy, że transakcja ta przyniesie jednorazowo około 250-300 mln PLN wolnej gotówki (kwota ok. 2,40-2,90 PLN na akcję), z czego znaczna część mogłaby zostać wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy (ewentualnie buybacku). Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla akcji Capital Park, wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,50 PLN.


Komentarz do wyników za 1 Q 2015 r. Spółki Capital Park

Spółka nie dokonywała innych przeszacowań nieruchomości. W pierwszym kwartale 2015 roku nie zostały sporządzone nowe operaty szacunkowe. Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, nieruchomości inwestycyjne wyceniane są nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego.

W celu minimalizacji wpływu wahań kursu, Grupa stosuje naturalny hedging zawierając umowy kredytowe w EUR lub stosując kontrakty Forward na zabezpieczenie kursu.  W wyniku osłabienia kursu EUR/PLN, odwrotnie niż w przypadku wyceny nieruchomości, pojawił się zysk z wyceny zobowiązań finansowych w wysokości około 20 mln PLN.

Ponadto zwracamy uwagę na rosnące przychody z wynajmu nieruchomości. Wzrost przychodów wynika z przejmowania powierzchni przez kolejnych najemców w oddawanych do użytkowania oraz nabywanych obiektach. W 2014 roku ukończyliśmy I fazę biurowca Eurocentrum (42 tys. m2) oraz obiekt handlowy w Łodzi (5,7 tys. m2) a w 2015 roku oddane zostaną kolejne dwa budynki: Royal Wilanów (37 tys. m2) oraz Eurocentrum Delta (27 tys. m2).

 

Według szacunków agentów nieruchomości Capital Park będzie w 2015 roku liderem na polskim rynku nieruchomości, oddając do użytku najwięcej powierzchni biurowej.