News

Koszty publicznej oferty obligacji serii D

Spółka Capital Park poniosła koszty związane z publiczną ofertą obligacji serii D w wysokości 1 535 978 zł, co stanowiło 2,85% łącznej wartości pozyskanych środków pieniężnych. Koszty objęły wynagrodzenie oferującego, doradztwo prawne oraz koszty marketingu i promocji oferty.

W ramach Programu publicznych emisji obligacji do łącznej kwoty 100 000 000 zł, na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2014 r., dotychczas wyemitowane zostały obligacje serii D o wartości 53 885 500 zł.


Wykorzystanie środków z emisji obligacji serii D

Zarząd Capital Park S.A informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu części obligacji serii A o wartości nominalnej 55 000 000 zł.

Spółka przeznaczyła na przedterminowy wykup obligacji serii A środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji serii D w dniu 23 grudnia 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 53 885 500 zł, zgodnie z celem emisji określonym w pkt. 5 ppkt. 1 Warunków Emisji Obligacji Serii D z dnia 3 grudnia 2014 r.

Pozostała do spłaty kwota obligacji serii A wynosi 10 mln zł, a ich termin wykupu przypada w dniu 9 lipca 2015 r.

„Dziękujemy inwestorom za obdarzenie nas zaufaniem.”