News

Capital Park wykupi ostatecznie 9 stycznia obligacje serii A o wartości nominalnej 55 mln zł

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszej oferty. Nie musieliśmy jej przedłużać, czy zmieniać warunków, aby inwestorzy chcieli zapisać się na nasze papiery. Osiągnęliśmy istotny poziom zaufania wśród inwestorów, którzy mogą liczyć że będziemy konsekwentnie realizowali naszą strategię” – dodał członek zarządu ds. finansowych Capital Park.

Capital Park uplasował obligacje serii D o wartości nominalnej 53,88 mln zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji serii.

Oprocentowanie obligacji serii D jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt proc. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Termin wykupu obligacji to 3 lata. Papiery są niezabezpieczone.

Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.


UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 23 GRUDNIA 2014

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 10 grudnia 2014 r.  oraz z dnia 18 grudnia 2014 r. Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o przedterminowym wykupie Obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. („Obligacje”), Emitent niniejszym informuje, że ostateczna liczba Obligacji podlegająca przedterminowemu wykupowi wynosi 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 55 000 000 (pięćdziesiąt pięć milionów) złotych.

Emitent przeznaczy na przedterminowy wykup Obligacji środki pieniężne, które pozyskał z publicznej oferty 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 53 885 500 zł, które przydzielone zostały w dniu 23 grudnia 2014 r.


„Grupa Capital Park pozyskała finansowanie budowy Eurocentrum Office Complex – Etap II (budynek Delta)

Eurocentrum Office Complex będzie jednym z największych ekologicznych biurowców w Warszawie. W czerwcu br. Grupa Capital Park oddała do użytku, w ramach pierwszej fazy inwestycji, dwa budynki – Beta i Gamma, o łącznej powierzchni 42 337 mkw. Delta – II faza realizacji projektu obejmie piętnastokondygnacyjny budynek o powierzchni najmu 27 241 mkw. Generalnym wykonawcą nowej fazy została firma Erbud SA. Rozpoczęta we wrześniu budowa przebiega zgodnie z harmonogramem obecnie stawiane są konstrukcje pionowe na poziomie czwartego pietra.


UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 18 GRUDNIA 2014

W uzupełnieniu zawiadomienia z dnia 10 grudnia 2014 r. Spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o przedterminowym wykupie Obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. („Obligacje”), Emitent niniejszym informuje, że liczba Obligacji podlegająca przedterminowemu wykupowi wynosi 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

Emitent planuje przeznaczyć na przedterminowy wykup Obligacji środki pieniężne, które będą pochodziły z publicznej oferty 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, które przydzielone zostaną w dniu 23 grudnia 2014 r.


ZAWIADOMIENIE O PRZEDTERMINOWYM WYKUPIE OBLIGACJI SERII A Z DNIA 10 GRUDNIA 2014

Na podstawie punktu 37.C (Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych w dniu 9 lipca 2012 r. przez Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) („Obligacje”), Emitent niniejszym zawiadamia o Przedterminowym Wykupie Obligacji w V terminie płatności odsetek, tj. w dniu 9 stycznia 2015 r.

Wysokość kwoty Przedterminowego Wykupu zostanie przez Emitenta podana w odrębnym zawiadomieniu w późniejszym terminie.

Zgodnie z punktem 37.C warunków emisji Obligacji, niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (http://www.capitalpark.pl) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 10 grudnia 2014 r., tj. na 30 dni przed planowanym Przedterminowym Wykupem Obligacji.

Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach Przedterminowego Wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień Przedterminowego Wykupu.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.