News

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Capital Park S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu łącznie 18.245 sztuk akcji Capital Park S.A. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wyniki finansowe za 2013 rok potwierdziły założenia naszego biznes planu.